News & Activities


14 กันยายน 2566

Open Innovation@TSP กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Open Innovation@TSP กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ร่วมกับ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เช่าภายในอุทยานฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้นำเสนองานวิจัยเพื่อตอบความต้องการในการพัฒนาทคโนโลยี การผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท และในงานนี้ น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวเปิดงานและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ “อุทยานฯ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม โดยครั้งนี้ผ่านการใช้ “Open Innovation Platform” หรือ “การทำนวัตกรรมแบบเปิด” ด้วยแนวความคิดช่วยกันคิด ช่วยกันทำ จะทำให้ภาคเอกชนสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น ซึ่ง Open Innovation Platform นี้ ได้ใช้ในการสนับสนุนผู้เช่า อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นมา”
พร้อมกันนี้ ดร. อรธิดา แช่โค้ว ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บีจี คอนเนอเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำบริษัท และกล่าวเปิดงาน รวมทั้งนำทีมทัพนักวิจัยของบริษัท เข้าร่วมหารืองานวิจัยกับนักวิจัยที่เข้าร่วมงาน
และได้รับเกียรติ จาก ดร. กอวิสาล์ สาธรสุเมธี ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ทุนร่วมโดยเอกชนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 อีกด้วย
ในการจัดงานในครั้งนี้ “มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 25 ราย ทั้งจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และเอกชน โดยมีโอกาสการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกันหลายโครงการ”
Open Innovation@TSP กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Open Innovation@TSP กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Open Innovation@TSP กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Open Innovation@TSP กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Open Innovation@TSP กิจกรรมสุด Exclusive สำหรับบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย