MTEC


          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ มีพันธกิจในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อน 5 เรื่องหลัก ดังนี้

  1. Materials and Machinery for Sustainable Agriculture (Food) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเก็บรักษาสภาพผลผลิตผักและผลไม้
  2. Materials and Machinery for Sustainable Agriculture (Non-Food) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปการผลิตและการใช้งานยางพาราในประเทศอย่างยั่งยืน
  3. Materials Solution for Better Living (Health & Hygiene) มุ่งเน้นการตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนของอาหาร และของใช้สิ้นเปลืองด้านสุขอนามัยต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4. Materials Solution for Better Living and Security (Construction) มุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุ และการจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยนำการจำลองเชิงคำนวณมาช่วยในการออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุตามต้องการ
  5. Technology for Smart Mobility มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับยานยนต์ ทั้งในด้านชิ้นส่วนยานยนต์ (ได้แก่ โครงสร้างและยางล้อ) และพลังงาน
     

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : (+66)2-564-6500  
โทรสาร : (+66)2-564-6501-5
เว็บไซต์ : https://www.mtec.or.th