Management Team

Management Team

 

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์
นายฉัตรชัย รัตนลาภ 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารธุรกิจ
นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
นางพัชรี กุลปวีณ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TCC)
นายอำนาจ  เงินพลับพลา
ผู้จัดการงานวิศวกรรมและบริการอาคาร
นางสาวปิยวดี ลิมพิพรรธ
ผู้จัดการ งานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 

TSP Team

 

ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์

Email: 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
Email:
ฝ่ายบริหารอาคาร

Email:

ฝ่ายบริหารธุรกิจ

Email:

งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

Email: