Innovation Promotion Section


 
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
  1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญโดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย
  2. เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่จด ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและจำหน่าย
  3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
  4. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุใน เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อม จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ 1 – 4 จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี*  

โดยมีเงื่อนไข คือ

  • หากผลิตภัณฑ์เคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วย งานภาครัฐ ครั้งแรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี
  • หากผลิตภัณฑ์เคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน ภาครัฐ ครั้งแรกไม่เกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลารวมระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 8 ปี

ยกตัวอย่างเข่น ถ้ามีการจำหน่ายให้ภาครัฐ เกิน 5 ปี จะขึ้นทะเบียนให้ สูงสุด 3 ปี (เช่น ขายปี 2008 ขึ้นทะเบียนให้ 3 ปี) ถ้ามีการจำหน่ายให้ภาครัฐ น้อยกว่า 5 ปี จะขึ้นทะเบียนให้ ตามจำนวนปีให้ครบ 8 ปี (เช่น ขายปี 2014 ขายแล้ว 2 ปี จะขึ้นทะเบียนให้ 6 ปี) แต่ถ้าไม่เคยมีการจำหน่ายให้ภาครัฐ จะขึ้นทะเบียนให้ เต็ม 8 ปี

หมายเหตุ : แต่หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีปัญหาการใช้งานที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมี คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จะถูกถอดถอนจากบัญชีนวัตกรรมไทย และผู้ขายต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยผู้ซื้อจะได้รับการปกป้อง จากข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  1. ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี
  2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร.      (+66)2-564-7000 ต่อ 71390-71392
แฟกซ์.   (+66)2-564-7081
e-mal:   
เว็บไซต์: www.innovation.go.th