ขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่

     แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้เช่า/ใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     เอกสารประกอบการสมัคร และการทำสัญญาให้เข้าใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


     รายการเอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน
  2. ภพ. 20
  3. หนังสือบริคณห์สนธิ
  4. งบการเงินปีล่าสุดย้อนหลัง 2 ปี
  5. กรณีเป็นบริษัทตั้งใหม่ กรุณาแสดงหลักฐานทางการเงินของบริษัท
  6. ข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคาร และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย ในการเข้าใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการภายในอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  7. เอกสารรายละเอียดแบบประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

     รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

  1. หนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามจำนวนตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
  3. สำเนาบัตรประชาชนพยานฝ่ายบริษัท จำนวน 1 คน
     การคัดเลือกและประเมิน

     หมายเหตุ: **คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ประสงค์เช่าพื้นที่ต้องดำเนินการ (ส่วนที่เหลือจะเป็นกระบวนการภายใน ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่อวท.)

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
             ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
             โทร.  (+66)2-564-7200 ext. 5360, 5362, 5363, 5384, 5356, 5357
                      (+66)2-564-7222
             แฟกซ์.  (+66)2-564-7201
             อีเมล: