200% Tax Deduction for R&D

หนึ่งในมาตรการที่ช่วยกระตุ้นและจูงใจให้ภาคเอกชน ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นคือ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (https://www.rd.go.th/56999.html) เป็นจำนวน 200% โดยกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยฯ ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิธีการ pre-approval) โดยเปิดให้บริการระบบ RDC Online รองรับการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย และ สวทช. ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. นั้น สามารถรับรองตนเองสำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : (+66)2-564-7000 ต่อ 1328-1332 และ 1631-1634
E-mail : ifs-rdi@nstda.or.th
Website : www.nstda.or.th/rdp