NANOTEC


         ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีภารกิจหลักในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต  นาโนเทค ดำเนินการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม

          มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหาร เกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีการดัดแปลงโครงสร้างและพื้นผิว รวมทั้งการ เตรียมนาโนคอมพอสิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน

          การพัฒนาและแบบ วัสดุ โครงสร้างและระบบในระดับนาโนด้วยวิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ผ่านการสร้างแบบจำลองและการประเมินเชิงวิศวกรรมผ่านการสร้างต้นแบบและระบบนำร่องสำหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านพลังงาน ตัวเร่งปฏิกิริยา ประสิทธิภาพสูงและระบบตรวจวัดแบบจำเพาะ เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านนาโนเพื่อชีวิตและสุขภาพ

          การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัย โดยใช้โมเลกุลเป้าหมาย การพัฒนาเทคโนโลยีระบบนำส่งยาชนิดใหม่และเวชสำอางจาการใช้ประโยชน์ด้วยสารจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย เพื่อการประยุกต์ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขและเวชสำอาง

ด้านมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม

          การวิจัยและพัฒนาทางด้านมาตรวิทยาและความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบระดับนาโน การพัฒนาต้นแบบงานวิจัยเชิงวิศวกรรม เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการผลิตสินค้าและบริการในด้านคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ในระดับสากล

ด้านวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง

          การพัฒนาวัสดุนาโนเฉพาะทางเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้านที่มุ่งเน้น การประยุกต์ใช้งานด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี


รายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : (+66)2-564-7100
โทรสาร : (+66)2-564-6985
เว็บไซต์ :  http://www2.nanotec.or.th/th/