Management Team

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารธุรกิจ
นายฉัตรชัย รัตนลาภ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
น.ส.ชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ
ผู้จัดการ งานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ปิยวดี ลิมพิพรรธ

 

TSP Team

 

ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์

Email: 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
Email:
ฝ่ายบริหารอาคาร

Email:

ฝ่ายบริหารธุรกิจ

Email:

งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

Email: