IP&Legal

Intellectual Property
          ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ผลงานหรือการประดิษฐ์ที่เกิดจากการคิดค้น สร้างสรรค์ ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็นผลงานทางความคิด ทั้งนี้งานวิจัยหรืองานประดิษฐ์ใดๆ จะถูกคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น และที่สำคัญต้องเป็นงานที่ไม่เคยมีผู้ใดกระทำหรือเปิดเผยมาก่อน ดังนั้นการสืบค้นข้อมูลงานประดิษฐ์ในฐานข้อมูลสิทธิบัตรจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนา หรือการยื่นจดทะเบียน และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงทางด้านกฎหมายอีกด้วย
          ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services : STKS) ให้บริการผู้ใช้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระงานวิจัยในระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ STKS ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) แบบดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จากวารสารที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 100 รายชื่อ นอกจากนี้ STKS จัดบริการให้แก่นักวิจัยและบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในการจัดเตรียมฐานข้อมูลสิทธิบัตร วิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร ที่เรียกว่า Patent Mapping และ ThemeScape Map ผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการได้ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  อาคารสำนักงานกลาง (สก.) หรือ e-Mail : stks@nstda.or.th
          นอกจากการให้บริการของ STKS แล้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยังเปิดให้บริษัทเอกชนที่ทำงานด้านสนับสนุนการวิจัย (R&D Support) อย่างบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ พร้อมด้วยการยื่นจดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ร่างและยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก อาทิ 
TECHNOLOGY TREND ANALYSIS ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงนวัตกรรมขององค์กรและคู่แข่งเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ หาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ 
          WHITESPACE ANALYSIS ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งแนวโน้มและช่องว่างของเทคโนโลยี เพื่อสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ธุรกิจในทุกแง่มุม หรือ IP PORT MANAGEMENT & STRATEGY CONSULTING ที่เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เป็นต้น

          สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ IDG อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ทาวเวอร์ D ชั้น 4 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หรือสำนักงานใหญ่ ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี 
โทรศัพท์ (+66)2-011-7161-6 
เว็บไซต์ http://idgthailand.com/ 
E-mail:
Line@Id: @idgthailand