About TSP


        อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2545 ถือเป็น “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”  แห่งแรกของเมืองไทย ภายใต้ การบริหารจัดการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ

          นอกจากพื้นที่เช่าคุณภาพสูงและสิ่งอํานวยความสะดวก  ยังมีบริการที่ตอบสนอง ความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีที่ครบวงจร โดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนกว่า 120 บริษัท เช่าพื้นที่เพื่อทำวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอยู่ติดกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นที่ตั้งของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ 5 ศูนย์ ได้แก่

 
Enquiry banner