Joint Research & Contract Research

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงในการทำวิจัยระหว่างเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการทำวิจัยร่วมกัน การจ้างวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านการทำวิจัยและพัฒนา จึงมีบริการในการร่วมวิจัยและรับจ้างวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน โดยผ่านศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ที่อยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทำวิจัยและพัฒนา

 

ติดต่อขอรับบริการ ร่วมวิจัยและรับจ้างวิจัย

NECTEC logo

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

โทรศัพท์ (+66)2-564-6900 ต่อ 3434

BIOTEC logo

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

โทรศัพท์ (+66)2-564-6700 ต่อ 3129

MTEC logo

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
งานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารการวิจัย

โทรศัพท์ (+66)2-564-6500 ต่อ 4309

NANOTEC logo

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
งานพัฒนาภาคธุรกิจ

โทรศัพท์ (+66)2-564-7100 ต่อ 6611