TSP Safety


ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมวิจัย

          ในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของประชาคมในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญ โดยการผสมผสานวัฒนธรรมความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้เยี่ยมชมและผู้มาติดต่อภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

          การบริหารจัดการพื้นที่อาคารวิจัยภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

 • การบ่งชี้อันตรายและควบคุมความเสี่ยงจากกิจกรรมงานวิจัย
 • การออกแบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย
 • การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
 • การจัดการและควบคุมมลพิษจากห้องปฏิบัติการและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินของระบบความปลอดภัยของอาคาร ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ระบบควบคุมควันไฟ อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ
 • การอบรม สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับผู้เช่าพื้นที่
 • การตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 • ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอาคาร

อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 คือ อาคารที่ออกแบบมาเพื่องานวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ โดยมีระบบต่างๆ เพื่อรองรับงานวิจัยดังนี้

 • มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก 2 แหล่งหลัก และ UPS จ่ายไฟสำรองได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงเพื่อรองรับการทำงานวิจัยที่มีความจำเป็นและต่อเนื่อง
 • ระบบปรับอากาศหมุนเวียนอากาศจากภายนอกผ่านการกรองความชื้น ความร้อน และฝุ่นละออง ก่อนเข้าสู่อาคาร ทำให้อากาศภายในสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลา ควบคู่กับระบบควบคุมความดันอากาศ เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้าสู่อาคารอีกชั้นหนึ่ง
 • ระบบน้ำประปา พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยระบบปั๊มสำรอง และมีบ่อเก็บน้ำสำรองสามารถสำรองน้ำไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน
 • ระบบป้องกันอัคคีภัยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ตั้งแต่ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติด้วยเครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับความร้อน ทำงานร่วมกับระบบป้องกันอัคคีภัยแบบ Sandwich เป็นการอัดอากาศระหว่างชั้นที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันควันไฟลามไปยังส่วนอื่นของอาคาร และมีประตูกันไฟทนความร้อนได้นานกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเพลิงลุกลาม โดยระบบจะทำการปลดล็อกประตูเส้นทางเดินหนีไฟทุกบานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารอพยพได้อย่างปลอดภัย
 • ระบบปรับความดันอากาศ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี และระบบระบายอากาศฉุกเฉินกรณีเกิดสารเคมีหกหรือก๊าซรั่ว และอุปกรณ์ชำระร่างกายและล้างตาฉุกเฉิน
 • โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งทุกชั้น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อาคารที่ศูนย์ควบคุมกลางได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมกลาง ครอบคลุมพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิดกว่า 400 ตัว

          มั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จะได้รับการดูแลจากทีมบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารความปลอดภัยในอาคารวิจัยที่ยาวนาน และมีการติดตั้งระบบการจัดการความปลอดภัยที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรวิจัยและพนักงานของผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเรื่องความปลอดภัย อาทิเช่น หลักสูตรปฐมพยาบาล หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรมอก. 18001-54 อย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาคมในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย