Projects

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมีโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ดังนี้

 
 
 
      

โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี Read More

 
 
 
 
      

โครงการเตรียมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจเทคโนโลยี Read More

 
 
 
 
      

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี Read More

 
 
 
 
      

Technology Business Post-incubation program Read More

 

โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีในระดับนิสิต นักศึกษา
พร้อมกระตุ้นให้นำความรู้ความสามารถทางด้านการคิดค้นพัฒนา และ/หรือ นำเทคโนโลยีออกสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดธุรกิจ
สร้างเวทีสำหรับนักเทคโนโลยีเยาวชน
ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้พร้อมในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ
ส่งเสริมนิสิต นักศึกษานำผลงานออกสู่ตลาด และพบกับผู้สนใจร่วมลงทุน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้การรับความรู้และคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการทำแผนธุรกิจ การเตรียมสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด
ได้มีเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถต่อยอดในการทำธุรกิจได้
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดและแหล่งทุนเพื่อการขายและการขยายธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีได้ทันทีที่จบการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

อายุ 20 - 28 ปี
เปิดรับสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงในข้อใดข้อหนี่งใดดังต่อไปนี้:
1. เป็นผู้ที่ต้องการนำผลงานวิจัย หรือ พัฒนาสินค้าหรือบริการทางเทคโนโลยีออกสู่ตลาด
2. เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) หรือ ทีมที่ได้สนใจเข้าโครงการบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยีหรือสาขาธุรกิจที่จะนำไปทำ เป็นธุรกิจ และประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเองเพื่อให้ตอบโจทย์ใหญ่และสำคัญของ อุตสาหกรรม

สิทธิพิเศษผู้ผ่านอบรม

ได้รับวุฒิบัตรการอบรม ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการ และ สวทช. และสามารถเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ต่อไป

วิธีการสมัคร

  • Download ใบสมัครได้ที่นี่ >>Click<<
  • ส่งใบสมัครมาที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ (+66)2-564-7000 ต่อ 5362,5340 และ 5378

โทรสาร (+66)2-564-7201

เลขที่ 99/31 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (+66)2-583-9992 ต่อ 1508-1512

โทรสาร (+66)2-962-2922

โครงการเตรียมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจเทคโนโลยี (New Technopreneurs Creation Pre-incubation program)

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีให้นักวิจัย ทายาทธุรกิจ ผู้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ หรือผู้สนใจทั่วไป
สามารถสร้างโมเดลธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานที่เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจถึง 60 ชั่วโมง
ได้รับการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเสริมศักยภาพในการวางแผนจัดตั้งธุรกิจ
สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธนิทรรศการในงานต่างๆ และการพบแหล่งเงินทุน

ประโยชน์ที่ได้รับ

มีความเข้าใจถึงองค์ประกอบการทำธุรกิจและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีแผนธุรกิจของตนเองที่ผ่านการปรับปรุงและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง
2. มีความต้องการที่จะเริ่มดำเนินกิจการภายในระยะเวลาของโครงการ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
4. วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. หากจัดตั้งบริษัทแล้ว ต้องเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
6. ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

สิทธิพิเศษผู้ผ่านอบรม

ได้รับวุฒิบัตรการอบรม ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการ และ สวทช. และสามารถเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Technology Business Incubation program กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ต่อไป

วิธีการสมัคร

  • Download ใบสมัครได้ที่นี่ >>Click<<
  • ส่งใบสมัครมาที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ (+66)2-564-7000 ต่อ 5362,5340 และ 5378

โทรสาร (+66)2-564-7201

เลขที่ 99/31 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (+66)2-583-9992 ต่อ 1508-1512

โทรสาร (+66)2-962-2922

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564 (Technology Business Incubation Program: Gear Up Your Biz With SUCCESS 2021)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีทุกประเภทที่จดทะเบียนนิติบุคคล สมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564 (Technology Business Incubation Program: Gear Up Your Biz With SUCCESS 2021)
Artboard-3
เพื่อสร้างรากฐานความแข็งแรงให้ธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ บ่มเพาะในกระบวนการต่างๆ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว เฉพาะตัวกับธุรกิจของคุณ ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างโอกาสขยายตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ >>> http://bit.ly/SUCCESS2021byBIC
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ที่ >>> https://bit.ly/3dRrg0T
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเทคโนโลยี (BIC) สวทช.
นายเสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
โทร: (+66)2-564-7000 # 81493, 081 913 1828
E-mail: seksun.sungsook@nstda.or.th
Artboard-1

Technology Business Post-incubation program

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศิษย์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการก้าวสู่เวทีตลาดต่างประเทศ ได้มีโอกาสเปิดตลาดและแสวงหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น การออกบูธต่างประเทศ และการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับให้กับผลิตภัณฑ์และบริษัท พร้อมกันนี้ยังเสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการด้วยการฝึกทักษะเทคนิคการนำ เสนอผลงานให้ดึงดูดใจและน่าสนใจ พร้อมก้าวสู่เวทีระดับสากล

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ร่างโครงการ/ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (หากมี)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา

วิธีการสมัคร

  • Download ใบสมัครได้ที่นี่ >>Click<<
  • ส่งใบสมัครมาที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ (+66)2-564-7000 ต่อ 5362,5340 และ 5378

โทรสาร (+66)2-564-7201

เลขที่ 99/31 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (+66)2-583-9992 ต่อ 1508-1512

โทรสาร (+66)2-962-2922