BIOTEC

 

          ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยมีหน้าที่หลัก คือ การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สำคัญและการวิจัยพัฒนาที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ผู้ใช้ทั้งเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการพัฒนาสัคม ชุมชนและสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้ความรู้ และประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

          ไบโอเทคดำเนินการวิจัยทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีฐาน ได้แก่ เทคโนโลยีหน้าที่ของจีโนม เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ตลอดจนการทำวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านอาหารและการเกษตร

          มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร พืช สัตว์และอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กุ้งกุลาดำ โค เป็นต้น

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

          มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับชีววิทยาโมเลกุล โดยเน้นเป้าหมายการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่สำคัญและเป็นปัญหาของประเทศ อาทิ มาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพื่อการทำนาย ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังที่มีปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น

ด้านทรัพยากรชีวภาพ

          มุ่งเน้นงานวิจัยทรัพยากรจุลินทรีย์แบบเชื่อมโยงและครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ การเก็บตัวอย่าง การจำแนกและแยกชนิดให้บริสุทธิ์ การจัดเก็บ การพัฒนากระบวนการเลี้ยง เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาใหม่ หรือสารปราบศัตรูทางการเกษตรและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานวิจัยด้านกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาระบบและวางแนวทางสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรจุลินทรีย์

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

          มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการบำบัดและฟื้นฟู เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการสูญเสียการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงาน นอกจากนี้ยังดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและออกแบบทางวิศวกรรมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น เปลือกและกากมันสำปะหลัง การพัฒนาการเลือกใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ การพัฒนาการออกแบบกระบวนการสร้างและผลิตในการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาเอนไซม์เพื่อแปรชีวมวลเป็นพลังงานและสารเคมีเพิ่มมูลค่า
 

ติดต่อสอบถาม
โทร. (+66)2-564-6700
โทรสาร. (+66)2-564-6701
เว็บไซต์ : www.biotec.or.th