Joint Investment Program

          ศูนย์ลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC) เป็นหน่วยงานใน สวทช.ทำหน้าที่ด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยนำเทคโนโลยีของคนไทย และ/หรือ ของ สวทช.ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิขย์ผ่านการร่วมลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ หรือ แปรรูปโครงการในสวทช. เป็นบริษัท รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางเทคโนโลยีที่น่าลงทุน และจัดการการลงทุนของ สวทช. ด้วยความโปร่งใส

          ที่ผ่านมาการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ยังมีปริมาณไม่มากเท่าที่ควร ทำให้มูลค่าเพิ่มของต้นทุนและส่วนที่เป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำนวนมาก การพัฒนาให้มีผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Technopreneurs) รวมทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเพียงพอ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ติดต่อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์ลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่นี่