เอกสารประกอบการสัมมนางานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ประจำปี 2559

Category : Manpower Development

Challenges and Opportunities of Thailand In Aviation Industry Frost&Sullivan

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน BOI

ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน_การบินไทย

บริการของครัวการบินไทย_การบินไทย

แนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า_BOI

แนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า_สวทช.

แนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า_สศอ.

มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า_สวทช.

มาตรฐานเต้ารับเต้าเสียบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า_สวทช.

มาตรฐานหัวจ่ายไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า_สมอ.

อุตสาหกรรมยุคที่ 4_Fraunhofer

อุตสาหกรรมยุคที่ 4_FIBO

อุตสาหกรรมยุคที่ 4_สภาอุตสาหกรรม