Low Interest Loan

          ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นำเทคโนโลยีไปพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ แต่ยังขาดเงินทุนที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต รวมไปถึงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ทางเลือกหนึ่งที่อาจทำได้คือ การรับความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก สวทช. ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Program, CD) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทเอกชนในรูปแบบ “เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ” เพื่อนำไปใช้ในการค้นคว้าและวิจัยพัฒนา  เพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยโครงการนั้นๆ ต้องอยู่ในสาขาจำเพาะด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านโลหะและวัสดุ ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 30 ล้านบาท และไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการ โดยมีระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก และมีระยะเวลาปลอดหนี้ (เงินกู้) ไม่เกิน 2 ปี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

          นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงบริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของ สวทช.ได้ง่ายและลดขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติแบบรวดเร็ว (Fast Track) ซึ่งเป็นบริการเฉพาะ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

 

ติดต่อสอบถาม
โทร.  0-2564-7000 ต่อ 1334-1339
E-mail :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.nstda.or.th/cd/

Signin