กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/

ประเทศ: ไทย

เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา วิเคราะห์และการผลิตใ...

READ MORE
x
เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา วิเคราะห์และการผลิตในระดับ Pilot Scale เกี่ยวกับสารสกัดและการแปรรูปสมุนไพรรวมถึง กัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชา กัญชง และกระท่อม

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

https://www.tedfund.mhesi.go.th

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับให้บริการ ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงาน JASTIP

ประเทศ: ญี่ปุ่น

ดำเนินกิจกรรมภายใต้ Letter of Intent to continue c...

READ MORE
x
ดำเนินกิจกรรมภายใต้ Letter of Intent to continue cooperation on the 2nd phase of Janpan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงาน Julich

ประเทศ: เยอรมัน

สำนักงานประสานงานวิจัยระหว่าง Julich ประเทศเยอรมัน...

READ MORE
x
สำนักงานประสานงานวิจัยระหว่าง Julich ประเทศเยอรมันกับ สวทช.และพันธมิตรในประเทศไทย

บริษัท 3ซี นูทราซูติคอล ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

https://3cgroup.co.th/

ประเทศ: ไทย

- เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ...

READ MORE
x
- เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง รวมถึงวัตถุดิบต่าง ๆ
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพและ Functional Foods
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบที่มีคุณภาพและสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นำร่องการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

บริษัท กระท่อม อินโนเวชั่น จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อประสานงานความร่วมมือ ในเรื่องการศึกษา ค้นคว้า...

READ MORE
x
เพื่อประสานงานความร่วมมือ ในเรื่องการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองพืชกระท่อม รวมถึง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชกระท่อม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่ "กระท่อม"

บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยพัฒนาทางด้านเกษตร อ...

READ MORE
x
เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยพัฒนาทางด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ และสารสกัดธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

https://www.cargill.co.th

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

เพื่อการวิจัยอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารสำหรับ...

READ MORE
x
เพื่อการวิจัยอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารสำหรับธุรกิจสัตว์ปีก และโปรตีนอื่น ๆ และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริการ Sensory Service และศูนย์บริการลูกค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท คิว โร เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.qrocerthai.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อตั้งสำนักงานให้บริการ ตรวจประเมินและรับรองระบ...

READ MORE
x
เพื่อตั้งสำนักงานให้บริการ ตรวจประเมินและรับรองระบบ ISO, GHPs/HACCP ให้โรงงานอุตสาหกรรม ตรวจประเมิน Supplier ฝึกอบรม วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรม ERP

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.kpthai.com/

ประเทศ: ญี่ปุ่น

เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ, ...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ, อาหารฟังก์ชั่น, Novel Food, Functional material, New Eco & Consumer friendly packaging design & material, New processing technology

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

https://www.keyence.co.th/

ประเทศ: ญี่ปุ่น

จัดตั้งเป็น Keyence Technical Center...

READ MORE
x
จัดตั้งเป็น Keyence Technical Center

บริษัท เคฮิน เอเชีย แบงค์ค็อก จำกัด

ประเทศ: ญี่ปุ่น

ออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบวัสดุภายในประเทศเพื่อใช้ท...

READ MORE
x
ออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบวัสดุภายในประเทศเพื่อใช้ทดแทนวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัท แคช คลับ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

https://www.cashclubcorporation.com/

ประเทศ: ไทย

เพื่อดำเนินการพัฒนาวิทยาการทางด้านหุ่นยนต์ในอุตสาห...

READ MORE
x
เพื่อดำเนินการพัฒนาวิทยาการทางด้านหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

บริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด

ประเทศ: ไทย

KronoLife เป็น Anti-Aging Tech Startup ผู้พัฒนาผลิ...

READ MORE
x
KronoLife เป็น Anti-Aging Tech Startup ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอวัยที่มุ่งจัดการรากของการแก่ชรา ได้แก่ เซลล์แก่ (Zombie cells) และเสาหลักของสภาวะชรา (Aging hallmarks)
ผลิตภัณฑ์ของ KronoLife ได้แก่ สารออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร รวมถึงบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ติดต่อบริษัท: 06 1888 2698, 06 1555 9447
Line: Kronolife

บริษัท เจเค พรีซิชั่น เฮลธ์ จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการบริการให้คำปรึกษาด้านเวชพ...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการบริการให้คำปรึกษาด้านเวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics) และ รับตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการวิจัยด้านเวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics)

บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด

https://www.gensignresearch.com/

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานและจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อท...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานและจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารเสริม เวชสำอาง และวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีการดำเนินกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบกระบวนการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐ

บริษัท เจอีโอแอล เอเซีย จำกัด

https://www.jeol.co.jp/en/

ประเทศ: ญี่ปุ่น

เพื่อจัดตั้ง JEOL Asian Technical Center ในการสนับ...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้ง JEOL Asian Technical Center ในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ JEOLเพื่องานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยตลอดจนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท ชวนชมเภสัช จำกัด

http://www.chchph.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานประสานงานวิจัย ในการติดต่อประส...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานประสานงานวิจัย ในการติดต่อประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก สวทช.และอวท.ในภูมิภาค

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด อาร์แอนด์ดี (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.suntory.com

ประเทศ: ญี่ปุ่น

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์เ...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

บริษัท ซันฟีด จำกัด

http://www.sungroup.co.th

ประเทศ: ไทย

สำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Sun Group ในกลุ่...

READ MORE
x
สำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Sun Group ในกลุ่ม เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการและสำนักงาน สำหรับดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์ม อาหาร การแปรรูปอาหาร และการนำของเสียจากการดำเนินงานของบริษัทมาพัฒนาและก่อให้เกิดรายได้

บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จำกัด

http://www.simplybright.co.th/

ประเทศ: ไทย

สำนักงานและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ...

READ MORE
x
สำนักงานและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน

บริษัท ซิลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

https://seliccorp.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อวิจัยพัฒนา สังเคราะห์ และทดสอบคอมพาวด์และสารเ...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยพัฒนา สังเคราะห์ และทดสอบคอมพาวด์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เคลือบและกาวอุตสาหกรรม

บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด

https://www.systemexcellents.com/

ประเทศ: ไทย

ให้คำแนะนำการออกแบบวิศวกรรม เครื่องจักร และการวางผ...

READ MORE
x
ให้คำแนะนำการออกแบบวิศวกรรม เครื่องจักร และการวางผังโรงงาน ให้คำปรึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดทำระบบมาตรบานต่าง ๆ ให้ลูกค้าให้สามารถส่งออกได้

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

http://www.cdipthailand.com/th/

ประเทศ: ไทย

เพื่อให้บริการรับทำงานวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ และจด ท...

READ MORE
x
เพื่อให้บริการรับทำงานวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ และจด ทะเบียน อย. ในผลิตภัณฑ์ประเภทยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จากการวิจัยและพัฒนา

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนา บริการทดสอบ บริการออกแบบทางวิศว...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยและพัฒนา บริการทดสอบ บริการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจน ประสานความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนต่าง ๆ

บริษัท ซีเมด เมดิคอล จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Innovations Design and Development Center) โดยการใช้ 3D printer เป็น prototype และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด

https://www.srigroup.co.jp/english/index.html

ประเทศ: ญี่ปุ่น

วิจัยและพัฒนายางรถยนต์...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนายางรถยนต์

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.zoetis.co.th

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ ไ...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และ งานทางด้าน Serology เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวินิฉัยโรค ในสัตว์ และช่วยสนับสนุนงานค้นคว้า วิจัย รวมถึงจัดตั้งเป็น Learning Center เพื่อสนับสนุนลูกค้า

บริษัท ดอท อะไร จำกัด

https://www.dotarai.co.th

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้บริการ I...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้บริการ Internet Infrastructure Application เช่น จดทะเบียนชื่อโดเมน บริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ Internet Infrastructure

บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อดำเนินกิจการของบริษํท ภายใต้โครงการ NSTDA Sta...

READ MORE
x
เพื่อดำเนินกิจการของบริษํท ภายใต้โครงการ NSTDA Startup ในการวิจัยและพัฒนา Thai School Lunch for Catering, Smart Canteen และ Data Analytic Platform

บริษัท ดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัด

https://www.dios.co.th

ประเทศ: ไทย

เพื่อวิจัยพัฒนาและออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพท...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยพัฒนาและออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทางด้านออร์โธปิดิกส์

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด

https://www.storemesh.com/

ประเทศ: ไทย

ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน แ...

READ MORE
x
ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน และระบบซอฟแวร์วิเคราะห์ ภาพวิดีโอ และวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ดีเอสพีคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.dspcommgen2.com/

ประเทศ: ออสเตรเลีย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางด้านการสื่อสารใต้น้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.dsm.com

ประเทศ: เนเธอแลนด์

เพื่อให้บริการ Technical support และ วิจัยพัฒนา ap...

READ MORE
x
เพื่อให้บริการ Technical support และ วิจัยพัฒนา application เกี่ยวกับ Feed additive ได้แก่ กลุ่มเอนไซม์, วิตามิน และสารสีแคโรทีนอยส์

บริษัท เดอะ แม็ปเปอร์ จำกัด

https://www.themapper.info

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาระบบงาน หรือ Application Software และ Integrated Solution ของระบบ MIS & GIS สำหรับการเกษตร การท่องเที่ยว กีฬา และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไดมอนด์ พาย จำกัด

http://diamond-pi.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาอิ...

READ MORE
x
เพื่อเป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ

บริษัท ที-เน็ต จำกัด

https://www.tnetsecurity.com/

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบและทดสอบความมั่นคง...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Security Audit) รวมทั้งจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชั่น จำกัด

https://www.tnetitsolution.co.th/

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบ...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรแบบครบวงจร

บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

http://www.tasthai.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุฉนวนกันความร้อนเพื่อ...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุฉนวนกันความร้อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ที.เอช. นิค จำกัด

https://www.thnic.co.th

ประเทศ: ไทย

บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมภาษาไทย บริการจดทะเบียน...

READ MORE
x
บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมภาษาไทย บริการจดทะเบียนชื่อ โดเมน ภายใต้ .th

บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด

https://www.toadovechem.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมประเภท wat...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมประเภท water & solvent base adhesive, non-reactive adhesive และ Emulsion adhesive and sealant เพื่อสามารถผลิตขายทางการค้าได้

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.tuvsud.com/th-th

ประเทศ: เยอรมนี

ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรอง ด้านเคมีแ...

READ MORE
x
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรอง ด้านเคมีและวัสดุ เสียง ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Standard) การติดไฟ อาหาร ก่อสร้าง ยานยนต์ โทรคมนาคม เป็นต้น

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.tuv-nord.com/th/en/home/

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้งห้องปฎิบัติสำหรับให้บริการวิเคราะห์ทดส...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้งห้องปฎิบัติสำหรับให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาในตัวอย่างในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือแพทย์ และ เครื่องสำอาง

บริษัท เทยิ่น ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.teijin.co.jp

ประเทศ: ญี่ปุ่น

การวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้น...

READ MORE
x
การวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ

บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

https://dancingwithabaker.com

ประเทศ: ไทย

พื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านคาร์โบไฮเดรตต่ำ (E...

READ MORE
x
พื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านคาร์โบไฮเดรตต่ำ (Excellent Center for Low-carbohydrate Edible Matters) เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.taisei-kogyo.com/en/

ประเทศ: ญี่ปุ่น

เพื่อวิจัยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนเครื...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องกลที่ใช้ Fine Metal Component

บริษัท ไทเซ ลามิค เอเชีย (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น.บีเอชดี

https://taiseilamick.com.my/

ประเทศ: มาเลเซีย

เพื่อจัดตั้ง Demonstration Room สำหรับเทคโนโลยีเคร...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้ง Demonstration Room สำหรับเทคโนโลยีเครื่องบรรจุและฟิล์มสำหรับ Flexible Packaging พร้อมสาธิตและทดลองการใช้เครื่องมือสำหรับทดลองการบรรจุสินค้าและทำ prototype ผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้บริการทางด้าน Technical support เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบรรจุ

บริษัท ไทย โอลบา เฮลท์แคร์ จำกัด

https://www.olba.co.jp/english

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นพื้นที่ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ท...

READ MORE
x
เพื่อเป็นพื้นที่ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ทีได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมมาจากประเทศญี่ปุ่น แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ การพัฒนา Software ให้เป็นภาษาไทย การปรับใช้งานให้เหมาะสมกับวัตถุดิบภายในประเทศการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในประเทศ และในปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างจัดทำสัญญาร่วมลงทุนจากบริษัท OLBA Healthcare Holding Inc. ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำกัด

ประเทศ: ไทย

วิจัยและพัฒนาสารเคลือบสิ่งพิมพ์ และกาวลามิเนท เพื่...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนาสารเคลือบสิ่งพิมพ์ และกาวลามิเนท เพื่อทดแทนการนำเข้า

บริษัท นาคาชิม่า เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.teijin-nakashima.co.jp/en

ประเทศ: ญี่ปุ่น

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาข้...

READ MORE
x
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาข้อเทียม และสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมออกแบบข้อมูลและอุปกรณ์ช่วยตัดกระดูก "Cutting Guide"

บริษัท นาโนยีน จำกัด

ประเทศ: ไทย

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านสารสกัดธรรมชา...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง อาหารเสริม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด

http://mynovagreen.com/

ประเทศ: ไทย

ออกแบบ วิจัย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิก...

READ MORE
x
ออกแบบ วิจัย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปกรณ์สมองกลฝังตัว (Embedded Controller) เป็นส่วนประกอบ และออกแบบวิจัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการด้านพลังงานที่มีการใช้เทคโนโลยี IOT

บริษัท โนวา แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จำกัด

http://mynovagreen.com/

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นห้องปฎิบัติการในการดำเนินการทดสอบและสอ...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นห้องปฎิบัติการในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อใช้ในการสอบเทียบสินค้าประเภทเครื่องมือวัด, Embedded, IoT, และงานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอื่น ๆ

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

https://www.bgc.co.th/

ประเทศ: Thailand

เพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องปฎิบัติการ สำหรับดำเนิน...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องปฎิบัติการ สำหรับดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์แก้วและกระจก รวมถึงผิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแก้ว

บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

https://group.bureauveritas.com/

ประเทศ: ไทย

สำหรับเป็นสำนักงานสาขาและห้องวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี...

READ MORE
x
สำหรับเป็นสำนักงานสาขาและห้องวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและชีวภาพรวมทั้งเป็นสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด

https://www.betagro-agro.com/betterpharma

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นศูนย์รวมงานวิจัยและพัฒนาของเครือเบทาโกร แ...

READ MORE
x
เพื่อเป็นศูนย์รวมงานวิจัยและพัฒนาของเครือเบทาโกร และเพื่อสามารถใช้ข้อมูลและมีความร่วมมือกับโครงการต่างๆ กับ สวทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไบโอ ทอล์ค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเทศ: ไต้หวัน

เพื่อวิจัยและพัฒนาทำการทดลองระดับ Prototype และ Pi...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยและพัฒนาทำการทดลองระดับ Prototype และ Pilot Process เกี่ยวกับ Enzyme เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็น Application ต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์

บริษัท ไบโอคอนซัลล์ จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยพัฒนาทางด้านการแพทย...

READ MORE
x
เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยพัฒนาทางด้านการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ การตลาด และเพื่อทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ร่วมกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด

https://punsarn.asia/

ประเทศ: ไทย

ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับก...

READ MORE
x
ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ เผยแพร่ และเก็บรักษาระยะยาวของข้อมูลความรู้แบบดิจิทัลซึ่งได้แก่ระบบด้าน Digital Repository, Digital Archive, Digital Preservation, E-Publishing, Online Learning และระบบที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ รวมถึงให้บริการระบบที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายในการให้บริการในลักษณะ Software- as-a-Service บน Cloud Computing Platform

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

http://www.barascientific.com

ประเทศ: ญี่ปุ่น

เพื่อเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยว...

READ MORE
x
เพื่อเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งร่วมพัฒนาบุคลากรในการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีกฎหมาย RoHS/WEEE และ ELV ควบคุม

บริษัท พิกซาเมต จำกัด

https://pixamed.co.th/

ประเทศ: ไทย

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. เพื่อขยายผลงานวิจั...

READ MORE
x
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. เพื่อขยายผลงานวิจัยเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 (DentiScan 2.0) โดยวางโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมทันตกรรมของไทยในโรงพยาบาล 50 แห่งที่ร่วมโครงการ ภายใต้ "โครงการขยายผลงานวิจัย DentiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย"

บริษัท พีชแอนด์โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

https://www.facebook.com/PeachandCoCorp/

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผล...

READ MORE
x
เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์ร่วมกับหน่วยงานวิจัย และประชาคม อวท.

บริษัท พีแซท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (เอเชีย) จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ...

READ MORE
x
เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และพัฒนาแอปพลิเคชั่นซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

บริษัท พีต้า อินโนเวชั่น จำกัด

https://www.petainnovation.com/th

ประเทศ: Thailand

PETA INNOVATION ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำห...

READ MORE
x
PETA INNOVATION ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายครีมนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย Plaivazen GOLD และผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง

ติดต่อบริษัท:
โทร. 09 2989 9591
E-mail : petainnovation22@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/petainnovation22

บริษัท เพลนาเทค เอเชีย จำกัด

https://www.planartech.com

ประเทศ: ไทย

เป็นสำนักงานและห้องทดลองทางเคมีเบื้องต้น รวมทั้งติ...

READ MORE
x
เป็นสำนักงานและห้องทดลองทางเคมีเบื้องต้น รวมทั้งติดต่อกับ Partner เพื่อดำเนินการวิจัยโครงการต่าง ๆ

บริษัท โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด

https://www.polyplastics.com/asia/th/

ประเทศ: ญี่ปุ่น

จัดตั้ง Polyplastics Asean Technology Solution Cen...

READ MORE
x
จัดตั้ง Polyplastics Asean Technology Solution Center เพื่อสนับสนุนงานทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมที่ใช้พลาสติกวิศวกรรมเป็นวัตถุดิบ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคพื้นประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

บริษัท ฟาร์มามาร์ค นิวทริชั่น จำกัด

https://pharmamark.com.au

ประเทศ: ออสเตรเลีย

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการควบคุมคุณภ...

READ MORE
x
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการควบคุมคุณภาพเพื่อการพาณิชย์

บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด

https://www.facebook.com/faaruncropforthai/

ประเทศ: ไทย

เพื่อตั้งสำนักงานประสานงานวิจัยและวิจัยพัฒนาทางด้า...

READ MORE
x
เพื่อตั้งสำนักงานประสานงานวิจัยและวิจัยพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ธาตุอาหารสำหรับพืช และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานวิจัยและประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้กับผู้ที่มีความสนใจ

บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด

https://www.feedback180.com

ประเทศ: ไทย

เพือเป็นห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบแ...

READ MORE
x
เพือเป็นห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบแอปพลิเคชันฟีดแบค

บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด

https://fuji-innovation.com/

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำงานวิจัยและพัฒนาซอ...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

บริษัท ไฟโตแพลนต้า เอเชีย จำกัด

https://www.phytobiotics.com

ประเทศ: เยอรมัน

วิจัยและพัฒนาสินค้าสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในอุ...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนาสินค้าสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเพาะปลูกพืช พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารสกัดเดิมที่มีอยู่

บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด

https://www.malee.co.th

ประเทศ: ไทย

ตั้งศูนย์วิจัยผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหาร...

READ MORE
x
ตั้งศูนย์วิจัยผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และทางการแพทย์

บริษัท เมต้า ไลฟ์ โซลูชั่น จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยพัฒนาและกา...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยพัฒนาและการทดลองการผลิตในระดับ Pilot Scale สำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงามตามศาสตร์การชะลอวัย (Anti-Aging) เพื่อผู้ใช้เฉพาะรายบุคคล (Personalize Medicine)

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด

https://www.mpp.co.th/

ประเทศ: ไทย

เพื่อประสานงานร่วมมือ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุป...

READ MORE
x
เพื่อประสานงานร่วมมือ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการ LANTA และโครงการอื่นๆ กับ สวทช.

บริษัท แมคเดอร์มิด (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.macdermid.com

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

พัฒนากระบวนการชุบเฉพาะด้าน และให้บริการการวิเคราะห...

READ MORE
x
พัฒนากระบวนการชุบเฉพาะด้าน และให้บริการการวิเคราะห์ Failure mode

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด

http://www.mouldmate.com

ประเทศ: ไทย

วิจัยพัฒนาล้อยางตีนตะขาบ...

READ MORE
x
วิจัยพัฒนาล้อยางตีนตะขาบ

บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด

http://www.yamamoritrading.com

ประเทศ: ญี่ปุ่น

จัดตั้งศูนย์วิจัย Yamamori R&D Laboratory สำหรับวิ...

READ MORE
x
จัดตั้งศูนย์วิจัย Yamamori R&D Laboratory สำหรับวิจัยและพัฒนา ทดลองการผลิตระดับ Pilot Scale และให้บริการทางด้าน Technical กลุ่ม Ready to eat และ Ready to cook ในผลิตภัณฑ์ Soy sauce, seasoning sauce, retort pouch food

บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.uacj.co.jp

ประเทศ: ญี่ปุ่น

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ให้บริการด้านเทค...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ให้บริการด้านเทคนิคแก่โรงงานในเครือ UACJ ในประเทศไทยและภูมิภาค ASEAN

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.lion.co.th/index.php/home/

ประเทศ: ญี่ปุ่น

เพื่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน...

READ MORE
x
เพื่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และเครื่องสำอาง

บริษัท วีพีจี โกลบอล จำกัด

http://www.vetproductsgroup.com/home-new-en

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผล...

READ MORE
x
เพื่อเป็นสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกษตร และ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกับหน่วยงานวิจัย และ ประชาคม อวท.

บริษัท วีฟเวอร์ เบส จำกัด

ประเทศ: ไทย

ผู้ให้บริการด้านระบบอัจฉริยะ มุ่งเน้นการนำ AI และ ...

READ MORE
x
ผู้ให้บริการด้านระบบอัจฉริยะ มุ่งเน้นการนำ AI และ ML มาใช้งานร่วมกับระบบ Sensing Technology และ Embedded system รวมถึงการพัฒนา Digital Transformation ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการประมวลผลขั้นสูงให้กับ Dashboard ต่างๆ

ติดต่อบริษัท: โทร. 09 0986 6069
E-mail: natthapol.wat@nstda.or.th

บริษัท วีเอส เฮลธ์ แลบ จำกัด

http://vita-stem.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ Personalized Growth Fa...

READ MORE
x
เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ Personalized Growth Factors, Cytokine, Peptine และ Immune Status

บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

http://www.vetproductsgroup.com/

ประเทศ: ไทย

เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ในกลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์...

READ MORE
x
เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ในกลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สารเสริมสัตว์ทุกชนิดและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

https://www.betagro-agro.com/bsc/about-us

ประเทศ: ไทย

ศูนย์วิจัยพัฒนาของเครือเบทาโกร และ ให้บริการตรวจวิ...

READ MORE
x
ศูนย์วิจัยพัฒนาของเครือเบทาโกร และ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และเป็นห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการทดสอบอาหารสัตว์ การเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ การวินิจฉัยโรคสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค

บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

https://www.smartvetgroup.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และทดสอบคุณภา...

READ MORE
x
เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และทดสอบคุณภาพด้านอาหาร การเกษตร และปศุสัตว์

บริษัท สปินซอฟต์ จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอ...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

บริษัท สเปเชียลตี้ อิเล็กทรอนิกส์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.dow.com

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

เพื่อจัดตั้ง Customer Service Laboratory (CSL) – I...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้ง Customer Service Laboratory (CSL) – Interconnect Solution

บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำกัด

http://www.spikearchitectonics.com/

ประเทศ: ไทย

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทำผลิตและจัดจำหน่ายเข็มขนา...

READ MORE
x
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทำผลิตและจัดจำหน่ายเข็มขนาดไมโคร/นาโนนีดเดิล สำหรับอุตสาหกรรมความงาม สุขภาพ รวมถึงการแพทย์
บริษัท Deep tech startup ผู้นำเทคโนโลยี MicrospikeTM สำหรับเครื่องสำอางและการแพทย์ ที่สามารถสร้างมาสก์หน้าและแผ่นช่วยซึมซาบ เพื่อสร้างช่องทาง Microchanel เร่งการส่งผ่านสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ติดต่อบริษัท: โทร. 06 2997 9649

บริษัท สมาร์ท อินโนเวทีฟ จำกัด

https://smartinnovatives.com/

ประเทศ: ไทย

เพื่อดำเนินกิจกรรมออกแบบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เ...

READ MORE
x
เพื่อดำเนินกิจกรรมออกแบบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อต่อยอดงานนวัตกรรม

บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด

https://www.smscor.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้งศูนย์ SMS Creative X สำหรับเพื่อวิจัยแ...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้งศูนย์ SMS Creative X สำหรับเพื่อวิจัยและพัฒนา Application ของแป้งดัดแปรเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การทดสอบทางประสาทสัมผัส และเพื่อประสานงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์แห่งชาติ หน่วยงานวิจัย และประชาคม อวท. และจัดแสดงผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งดัดแปร

บริษัท ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) จำกัด

https://austrianova.com/

ประเทศ: สิงคโปร์

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ Encapsulation Cell (Cell...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ Encapsulation Cell (Cell in the Box)

บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.atotech.com

ประเทศ: เยอรมนี

ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย เพื่อปรับปรุงป...

READ MORE
x
ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ PCB

บริษัท อามาโนะ เอนไซม์ เอเซีย แปซิฟิก จำกัด

https://www.amano-enzyme.com

ประเทศ: ญี่ปุ่น

เพื่อจัดตั้ง Amano Enzyme Asia Pacific Application...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้ง Amano Enzyme Asia Pacific Application in Food Industry และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เกษตร

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.ajinomoto.co.th/

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้ง Open-Link Innovation office ในการประส...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้ง Open-Link Innovation office ในการประสานงานวิจัยพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารและที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บริษัท อาร์พีดี (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.rpdth.com

ประเทศ: สเปน

พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อสำ...

READ MORE
x
พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับ ห้องปฏิบัติการ Microbiology (ready-to-use media for Microbiology) สำหรับทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารและยา

บริษัท อิงค์สแควร์ จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการบริหารด้านทรัพย์สินทางปัญ...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการบริหารด้านทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและบริหารงานวิจัยบางส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำในการออกแบบทางวิศวกรรม

บริษัท อีซีอีอี จำกัด

https://www.ecee-th.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม การตรวจสอบความใช...

READ MORE
x
เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ องค์กร รวมทั้งโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (TVER) รวมถึงบริการให้คำปรึกาและวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ ที จี ซี จำกัด

http://www.wardmedic.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อให้บริการวิเคราะห์ดับเบสของชิ้นส่วนพันธุกรรม ...

READ MORE
x
เพื่อให้บริการวิเคราะห์ดับเบสของชิ้นส่วนพันธุกรรม และประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด

https://en-th.ecolab.com/

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ร่วมวิจัยประยุกต์ด้าน Food Safety Hygiene, Sanitat...

READ MORE
x
ร่วมวิจัยประยุกต์ด้าน Food Safety Hygiene, Sanitation & Cleaning Processing เพื่อลดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตในโรงงานและเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็กซ์เพอริเม้นทัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์ ออฟ อนาไลติคอล โปรไฟล์ จำกัด

https://itpsa.com/en/

ประเทศ: สเปน

เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

READ MORE
x
เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เอนไซม์ และ Feed Additive

บริษัท เอ็นวิคอม-เทค จำกัด

ประเทศ: ไทย

ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมี เช่น สีฉนวนกั...

READ MORE
x
ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมี เช่น สีฉนวนกันความร้อน แผ่นฉนวนกันความร้อน วัสดุดูดซับ/ กำจัด/ ทำความสะอาดคราบน้ำมันโดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ “ซิลิกาแอโรเจล” เป็นส่วนประกอบ

ติดต่อบริษัท: 08 7219 7280
E-mail: supan@envicom.tech

บริษัท เอ็นเอส ออกแบบและนวัตกรรม จำกัด

ประเทศ: ไทย

- ประสานงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือกันระ...

READ MORE
x
- ประสานงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและหน่วยงานอื่น ใน อวท.
- จัดตั้งเป็นสำนักงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

บริษัท เอ็มส์แลนด์ เอเชีย ฟู้ด แอปพลิเคชั่น จำกัด

ประเทศ: เยอรมนี

เพื่อใช้เป็นสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกั...

READ MORE
x
เพื่อใช้เป็นสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Starch เพื่อเป็น New application ร่วมกับหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ

บริษัท เอลเคม ซิลิคอน ฮ่องกง จำกัด

https://www.elkem.com/silicones/

ประเทศ: นอร์เวย์

เพื่อจัดตั้ง Innovation Application Center สำหรับ ...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้ง Innovation Application Center สำหรับ South East Asia เพื่อเสาะหานวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับ Silicones application, Customer Technical support, Troubleshooting solution study

บริษัท เอเลี่ยน เทคโนโลยี จำกัด

https://www.aliantechnology.com/

ประเทศ: ไทย

Alian Technology ประกอบธุรกิจประเภทข้อมูลข่าวสารแล...

READ MORE
x
Alian Technology ประกอบธุรกิจประเภทข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยให้บริการด้านกิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ และเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ติดต่อบริษัท: โทร. 06 2950 5874
facebook : Alian Technology Co., Ltd.

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

https://snjinter.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสินค้า โด...

READ MORE
x
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และจากเครือข่ายการวิจัย และเพื่อเข้าร่วม BOI และได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ รวมถึงการลดหย่อนภาษี

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

https://www.scg.com

ประเทศ: ไทย

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง...

READ MORE
x
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัท เอไอ โซลูชั่น อินโนเวชั่น จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Software...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Software

บริษัท เอไอไนน์ จำกัด

https://www.ai9.co.th

ประเทศ: ไทย

เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้โครงการ NSTDA Sta...

READ MORE
x
เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้โครงการ NSTDA Startup ในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Communication) โดยเน้นเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech-To-Text) และการประมวลผลและเข้าใจภาษาไทย (Thai Language Processing and Understanding)

บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น...

READ MORE
x
เพื่อวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น พืชพลังงาน เพื่อการพัฒนาผลผลิตเฉพาะให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และ เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก ด้วยงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการคัดเลือกพันธุ์พืช ดำเนินโครงการวิจัยด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

https://www.osotspa.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา OSOTSPA INNOVATION ...

READ MORE
x
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา OSOTSPA INNOVATION CENTER CO,. LTD. โดยมุ่งเน้นเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขถาพของผู้บริโภค การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การประกันคุณภาพ และใช้ความรู้ด้านสมุนไพรไทยของบริษัทในการพัฒนาเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรขอบข่ายการดำเนินกิจกรรมใน อวท นั้นประกอบด้วย Clean label functional drinks, Drink & Supplements based on Thai herbal knowledge, Building a knowledge base on ingredient interactions in functional beverages อีกทั้งยังรับจ้างวิจัยและพัฒนา ประกันคุณภาพอีกด้วย

บริษัท ไอเคเอ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

https://www.ika.com

ประเทศ: เยอรมัน

เพื่อทำการวิจัยพัฒนาออกแบบและงานวิศวกรรม สำหรับเคร...

READ MORE
x
เพื่อทำการวิจัยพัฒนาออกแบบและงานวิศวกรรม สำหรับเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระดับห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

https://ihiapt.co.th

ประเทศ: ญี่ปุ่น

เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา Photocatalyst S...

READ MORE
x
เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา Photocatalyst Solution และ Solar Panel Coating สำหรับเตรียมผลิตในประเทศไทย

บริษัท ฮิสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

https://www.histocenter.co.th

ประเทศ: มาเลเซีย

จัดตั้ง Technical Center สำหรับนักวิจัย และ บริษัท...

READ MORE
x
จัดตั้ง Technical Center สำหรับนักวิจัย และ บริษัทภายในและนอก สวทช.

บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

https://haydale.com/

ประเทศ: อังกฤษ

เพือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Graph...

READ MORE
x
เพือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Graphene

บริษัท เฮลธ์ ฟอร์ ไลฟ์ กรุ๊ป จำกัด

https://www.hflthailand.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อตั้งศูนย์ประสานงานวิจัย (Technical Cooperate ...

READ MORE
x
เพื่อตั้งศูนย์ประสานงานวิจัย (Technical Cooperate Center) บริการลูกค้าในด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านเวชสำอาง และเทคโนโลยีชีวภาพ

มูลนิธิคอนเซ็พท์เพื่อการวางแผนครอบครัว

https://www.conceptfoundation.org

ประเทศ: ไทย

เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร นำงานวิจัยด้านเภสัชมาพัฒนา...

READ MORE
x
เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร นำงานวิจัยด้านเภสัชมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนครอบครัวสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.dent-in-found.org/newdesign

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นที่ตั้งในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนารากฟันเ...

READ MORE
x
เพื่อเป็นที่ตั้งในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภายใต้มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อวิจัย และพัฒนารากฟันเทียม และ เพื่อให้บริการคลินิกทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องมือวัศดุที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมาเอง

ศูนย์ความเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สำหรับ GMP Pilot Plant)

http://www.tcels.or.th/Home

ประเทศ: ไทย

สถานที่ทดลองและให้บริการทดลอง การผลิตสำหรับยาชีววั...

READ MORE
x
สถานที่ทดลองและให้บริการทดลอง การผลิตสำหรับยาชีววัตถุประเภท Cell encapsulation เพื่อใช้สำหรับการทดสอบในระดับคลินิก และผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีเซลล์บำบัดและยีนบำบัด

สมาคมเครือข่ายชุบโลหะไทย

http://www.tepnet.or.th

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นสำนักงานของสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางในการติดต่...

READ MORE
x
เพื่อเป็นสำนักงานของสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและการจัดอบรมของสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมธุรการและการจัดประชุม

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

https://www.thaibispa.or.th

ประเทศ: ไทย

จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของ กิจกรรมบ่มเพ...

READ MORE
x
จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของ กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม วิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

https://www.titech.ac.jp/english

ประเทศ: ญี่ปุ่น

ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ Tokyo te...

READ MORE
x
ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ Tokyo tech ในการให้การศึกษาทางไกล ในรูปแบบทาง tele-lecture ผ่านดาวเทียม ความร่วมมือทางด้านการวิจัย การให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อที่ Tokyo Tech และความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
block_2อัพเดตข้อมูลล่าสุด กรกฎาคม 2563