300% Tax Deduction for R&D

          หนึ่งในมาตรการที่ช่วยกระตุ้นและจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้น นั่นคือ การนำค่าใช้จ่ายการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 3 เท่า (ยกเว้นภาษี 300%) ของค่าใช้จ่ายจริง โดยไม่เกินเพดานสูงสุด ดังนี้ บวกเพิ่ม 6% ของรายได้ส่วนที่เกิน 200 ล้านบาท บวกเพิ่ม 9% ของรายได้ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท และบวกเพิ่ม 60% ของรายได้ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท โดยกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถยื่นขอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปัจจุบัน สวทช. ให้บริการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผ่านระบบ RDC Online ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ สามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตามความต้องการทันที อีกทั้งตัวระบบได้ออกแบบให้มีส่วนป้องกันและการรักษาข้อมูลความลับของโครงการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสากล

รายละเอียดขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 300%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02-564-7000 ต่อ 1328-1332
E-mail :
Website : https://www.nstda.or.th/rdp/