News & Activities


14 มิถุนายน 2567

สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory

สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
13 มิถุนายน 2567: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) สวทช. ร่วมกับ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล NECTEC สวทช. และกลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช. จัดงานสัมมนา “พลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IIOT solutions” ณ โถงอาคาร C ชั้น 1 อวท. โดยมีผู้บริหารและผู้ประกอบการที่สนใจปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Industry 4.0 เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังก้าวสู่การปฏิวัติสู่ Industry 4.0 ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตเพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ภาคการผลิต สามารถทันต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการผลักดันเพื่อยกระดับภาคการผลิตสู่ Industry 4.0โดย สวทช. มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งยังมี “อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เสมือนเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศน์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 และพร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ผู้ร่วมงานนี้ได้รับฟังการสัมมนาและบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ข้อมูลและถ่ายทอดกลยุทธ์การผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ของบริษัทเอกชนชั้นนำ พร้อมแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุน Digital Transformation ของหน่วยงาน สวทช. ในการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย ด้วยแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช.
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับสิทธิ์พิเศษ Voucher รับคำปรึกษาสำหรับการประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0, Clinic ประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สวทช. อีกทั้งได้รับบริการด้าน Smart Factory Solutions จากหน่วยงาน สวทช. และบริษัทพันธมิตรด้วย
Link สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา (คลิก)
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory
สวทช. โดย อวท. และ NECTEC ผนึกพันธมิตรจัดสัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารสู่ Smart Food Factory