Foods & Agriculture

บริษัท : บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.dsm.com

ประเทศ: เนเธอแลนด์

เพื่อทําวิจัยพัฒนา และให้บริการ Technical services รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับเอนไซม์สําหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ