All Seminar & Event

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมกับ Digital Marketing สำหรับปี 2021"

 

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ โถง ทาวเวอร์ C ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

** ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรม "เตรียมความพร้อมกับ Digital Marketing สำหรับปี 2021" ออกไปก่อน โดยยังไม่มีกำหนด **

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
Email: [email protected]
Tel. 0 2564 7200 ต่อ 5398 (คุณปกรณ์พล)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

18 มกราคม 2564

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม