เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา

Post Date: 1 Oct 2021

Qualifications:
คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 – 30 ปี ประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร เครื่องสำอาง...
Company info:
บริษัท สมาร์ท อินโนเวทีฟ จำกัด
Contact:
หากสนใจติดต่อส่งประวัติและผลงานมาได้ที่
Line: @smartinnovative
เบอร์โทรศัพท์: 089-884-6756
Email: [email protected]
Location:
บริษัท สมาร์ท อินโนเวทีฟ จำกัด
เลขที่ 131 อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Website:
https://smartinnovatives.com

Position: เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา

Job Description:

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
 • ประสานงาน และติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. คู่ค้า หน่วยงานฝ่ายผลิต หน่วยงาน ควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
 • จัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
 • วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และรายงานผล
 • จัดเก็บเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริมให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
 • ดูแลเกี่ยวกับเอกสารสินค้า และงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 – 30 ปี ประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร เครื่องสำอาง  0-2 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆ ระดับ
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการจัดการ การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัยสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลัก มีทัศนะคติต่อการทำงานดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเริ่มงานทันที

สวัสดิการ

 • เงินโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ )
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (ทำงาน 2 เสาร์) (8:00-17:00)

หากสนใจติดต่อส่งประวัติและผลงานมาได้ที่
Line: @smartinnovative
เบอร์โทรศัพท์: 089-884-6756
Email: [email protected]

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://smartinnovatives.com

ผู้ช่วยนักวิจัย (ป.โท) 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

Post Date: 25 Aug 2021

Qualifications:
คุณสมบัติ ปริญญาโทสาขาเคมี หรือ นาโนเทคโนโลยี  ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ มีความเป็นมือ...
Company info:
Cannabi Biotech (Thailand)
Contact:
สนใจในการสมัครโปรดยื่นยื่นเอกสารส่งมาที่ คุณสุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์ [email protected] หรือ ดร.สรวง สมานหมู่ [email protected]
Location:
Website:

Position: ผู้ช่วยนักวิจัย (ป.โท) 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

Job Description:

บริษัท Cannabi Biotech (Thailand) บริษัทร่วมทุนของบริษัท Cannabi Biosciences (Hong Kong, China) (บริษัท Venture Capital ร่วมกับรัฐบาลจีน) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มีความประสงค์ในการรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (ป.โท) (ด่วน) ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่างทางบริษัท Cannabi Biotech (Thailand) ไบโอเทค Astrazeneca (UK) และ China Academy of Sciences (CAS) – Zhuhai Advanced Institute of Science and Technology (ZAIT) ในโครงการพัฒนา “ไมโครแคปซูลที่กักเก็บสารออกฤทธิ์สำคัญที่ได้จากกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ของวัตถุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อนำส่งแบบมุ่งเป้าในการรักษาและป้องกันมะเร็งผ่านกลไกการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์อย่างเป็นระบบ”

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินงานวิจัยภายใต้การวางแผนงานและ job description ระหว่างทีมวิจัยของบริษัทและไบโอเทคภายใต้โครงการดังกล่าว
 • จัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างย่อในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างน้อย
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทุ่มเทการทำงานและทำงานแบบ teamwork ร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัยและนักวิจัยท่านอื่นในทีมได้
 • รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาได้หากเกิดปัญหาเพื่อได้ร่วมกันช่วยแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จต่อไป

รายได้และสวัสดิการ

 • ผลตอบแทนต่อเดือน (เริ่มต้น 30,000 บาท ขึ้นไป) จ้างผ่าน NCR ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และหากไปปฏิบัติภายใต้โครงการในบริษัทสาขาที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือประเทศอังกฤษจะทำการปรับและรับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นตามโครงสร้างเงินเดือนในฮ่องกงและอังกฤษ
 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 • ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการเดินทางแลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่างไทย-จีน-อังกฤษ
 • ประกันสุขภาพ (กลุ่ม) รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆอีกมากมาย เพื่อคุณภาพและสวัสดิภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เช่น การทำประกัน COVID19 และการฉีดวัคซีน mRNA
 • ประกันชีวิต
 • โบนัส 1-6 เดือนและปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและ performance ของนักวิจัย)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สะสมเงินพร้อมเงินสมทบจากบริษัท 
 • ทริปท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมต่างๆ (พิจารณาตามสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของโรค)

Probation: 3 เดือน
 

Qualifications:

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโทสาขาเคมี หรือ นาโนเทคโนโลยี 
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่นที่จะสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ให้แก่องค์กรทั้งในระดับชาติและระดับสากล
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • เข้ากับคนง่ายสามารถทำงานเป็น teamwork ร่วมกับผู้ช่วยวิจัยและนักวิจัยท่านอื่นในทีมได้ มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย biorefinery, natural products, chemical synthesis, encapsulation หรือมีผลงานตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจในการสมัครโปรดยื่นยื่นเอกสารส่งมาที่

Salary:

30,000 - 40,000 Baht

Education:

Master Degree

Website:

Special Assistant to General Manger 1 ตำแหน่ง

Post Date: 19 Jul 2021

Qualifications:
Must have excellent verbal and written communication skills in English, Thai, and Chinese Valid...
Company info:
Bio Talk Technology (Thailand) Co., Ltd
For research and development conducted on the Prototype...
Contact:
Please send resume to [email protected]
Location:
Bangkok and The Eastern Economic Corridor
Website:

Position: Special Assistant to General Manger 1 ตำแหน่ง

Job Description:

 1. Coordinate and attend official visits between manager and organizations/governments
 2. Ability to translate during above meetings/visits
 3. Responsible for BOI documents, procedures, requirements and etc.
 4. Responsible for banking operations

Qualifications:

 1. Must have excellent verbal and written communication skills in English, Thai, and Chinese
 2. Valid Driver's License and reliable driving skill

Contact:

Please send resume to [email protected]

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

Quality Control Laboratory Technician/chemist (TSP) 1 ตำแหน่ง

Post Date: 1 Jun 2021

Qualifications:
SKILLS & EXPERIENCE  Qualifications :   Bachelor of Science Degree – Ch...
Company info:
Australian-based Pharmamark Nutrition Pty Ltd is an international market leader in Innovative Microe...
Contact:
Ms. Tamolwan Ngamsangiam (QC Chemist) Tel: 085-342-1151, Email: [email protected]
Location:
Thailand Science Park, 141 Phahonyothin Rd, Klong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani, 12120 (Thammasart Rangsit University)
Website:

Position: Quality Control Laboratory Technician/chemist (TSP) 1 ตำแหน่ง

Job Description:

POSITION SUMMARY : 

The Quality Control Chemist will provide the full support to Pharmamark’s Quality Control Laboratory at Thailand Science Park. They will ensure the day to day running of the lab is maintained and products are tested and comply to Pharmamark’s quality policies, procedures and specifications.  

JOB TITLE : Quality Control Chemist

JOB TYPE : Full time / Part time 

LOCATION : Thailand Science Park, 141 Phahonyothin Rd, Klong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani, 12120 (Thammasart Rangsit University)

MANAGER : The QC Chemist will report to the Thailand Quality Assurance and Regulatory  Manager & the QC Chemist in TSP.

 

MAIN DUTIES/RESPONSIBILITIES : 

Main duties will include;

 • Works closely with current QC Chemist and perform tasks as directed from current QC Chemist at TSP and Quality Manager.
 • Conduct routine and non routine Chemical & Instrumental analysis of Raw Materials and Finished Goods of powders and oils to ensure they meet specifications and meet scheduled requirements 
 • Co-ordinate routine testing of samples to be sent out to approved external laboratories local and overseas
 • Tabulate Results & Preparation of Certificates of Analysis 
 • Co-ordinate routine testing of RM and FG samples for Yearly Monitoring 
 • Preparation of test solutions and reagents
 • Maintain laboratory calibration schedules of laboratory instruments /reagents.
 • Assist in other non routine testing e.g complaint investigations.
 • Contribute in the continuous improvement of the laboratory’s functions which include updating test methods, updating documentations, and training.
 • Assist with the implementation of lab Tests and methods.
 • Compliance to the PMN laboratory & site’s OHS policies and procedures.
 • Conduct Laboratory Risk Assessments & Lab Safety audits
 • Co-ordinate & maintain customer sample requests & Dispatch to customers
 • Work closely with WNY QC Department to improve QC testing of Pharmamark Products
 • Assist with WNY to Set up the NIR standard curve for Pharmamark Products 


OTHER : 

 • Other QC laboratory duties with direction from QC manager 
 • Possible travel to support the Third Party Manufacturer in Thailand
 • Support with QC functions to R&D trials at TPM
 • Participate in the company Internal audit porogramme
   

Qualifications:

SKILLS & EXPERIENCE 

Qualifications :  

 • Bachelor of Science Degree – Chemistry/Food Science or related field.

Experience : 

 • General working knowledge of an analytical laboratory, GMP and GLP
 • Understanding of QC testing requirements
 • 1-2 years experience preferable
 • Quality Control Laboratory Experience working in manufacturing 
 • Instrumentation - Gas Chromatography experience preferable (GC-FID), GLP, UV spectrophotometer and gravimetric analysis.

Skills : 

 • Intermediate to advanced Microsoft Office skills (Word, Excel, PowerPoint and Outlook)
 • Excellent verbal and written communication - English speaking mandatory
 • Organised and able to meet deadlines
 • Ability to work independently 
 • Good At trouble-shooting and problem solving


PERFORMANCE GOALS : 

 • Complete routine testing and generation of Certificates of Analysis to meet scheduled requirements.
 • Able to liase with laboratory suppliers and other employees within Pharmamark and Third Party Manufacturer professionally at all times 
 • Ensure laboratory cleanliness is maintained at all times
 • Ensure the lab expenditure is controlled and meet the budget


Contact :

Ms. Tamolwan Ngamsangiam (QC Chemist)
Tel: 085-342-1151
Email: [email protected]

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาธุรกิจอาหาร 1 ตำแหน่ง

Post Date: 7 May 2021

Qualifications:
Qualifications: Male or Female Age not over than 26 years Bachelor’s degree or highe...
Company info:
Yamamori Trading Co., Ltd.
Contact:
Please sent CV to K.Waranya E-mail: [email protected]
Location:
Yamamori R&D Center in Thailand Science Park, Pathum Thani
Website:
https://www.yamamoritrading.com

Position: เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาธุรกิจอาหาร 1 ตำแหน่ง

Job Description:

Main Responsibility:

 • Expand company business by research and development.
 • Perform product development & industrialization including concept development, prototype development and process development.
 • Search new technologies, explore new raw materials, design experiment for laboratory scale, pilot plant scale and implementing in commercial scale.
 • Collaborate with factories on improving product quality, improving production process and troubleshooting of existing products.
 • Perform job-related duties as assigned

Workday: Mon-Sat (alternate) 08:00h-17:00h

Workplace: Yamamori R&D Center in Thailand Science Park, Pathum Thani

Qualifications:

Qualifications:

 • Male or Female
 • Age not over than 26 years
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science, Food Technology, Bio Technology, Fermentation, Culinary, Agriculture or Chemical Engineering
 • Good command of spoken and written English, Computer Literacy
 • Good interpersonal skills, good analytical, problem solving & communication skills, creative from nothing
 • Good understanding of ISO9001, 14001, 18001, HACCP and GMP

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.yamamoritrading.com

Production supervisor 1 position

Post Date: 7 May 2021

Qualifications:
Qualifications: Bachelor's degree in Fermentation technology, Biotechnology, Argo industry...
Company info:
Yamamori Trading Co., Ltd.
Contact:
Please sent CV to K.Malaiporn E-mail: [email protected]
Location:
บริษัท ยามาโมริ(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
Website:
https://www.yamamoritrading.com

Position: Production supervisor 1 position

Job Description:

Qualifications:

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Fermentation technology, Biotechnology, Argo industry, Food Science or related.
 • Male age 22-35 years old
 • Experience in Food factory 1-7 years
 • Strong leadership, organizing, teamwork, and problem solving 
 • Knowledge of Food Safety & Quality system (GMP, HACCP, ISO 22000/FSSC 22000)
 • Able to work under pressure.
 • Good computer skill (Excel, Word, PowerPoint, Other)

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.yamamoritrading.com

Special Assistant to General Manger 1 person

Post Date: 17 Nov 2020

Qualifications:
Must have excellent verbal and written communication skills in English, Thai, and Chinese Valid...
Company info:
Bio Talk Technology (Thailand) Co., Ltd
For research and development conducted on the Prototype...
Contact:
Please send resume to [email protected]
Location:
Bangkok and The Eastern Economic Corridor
Website:

Position: Special Assistant to General Manger 1 person

Job Description:

 1. Coordinate and attend official visits between manager and organizations/governments
 2. Ability to translate during above meetings/visits
 3.  Assist the manager to manage the team

Qualifications:

 1. Must have excellent verbal and written communication skills in English, Thai, and Chinese
 2. Valid Driver's License and reliable driving skill
 3. Have business management experience  

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

Food R&D Researcher/นักวิจัยด้านอาหาร

Post Date: 14 Aug 2020

Qualifications:
Qualifications: New graduate only  Bachelor degree or higher in Food Science, Food Tech...
Company info:
Established in 1995 as a local distributor for YAMAMORI brand products, such as soy sauce, seasoning...
Contact:
0-2652-0561 Ext.66
Location:
518/5 Maneeya Center Bld. 17th(P) Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
Website:
https://www.yamamoritrading.com

Position: Food R&D Researcher/นักวิจัยด้านอาหาร

Job Description:

Main Responsibility:

 • Expand company business by research and development.
 • Perform product development & industrialization including concept development, prototype development and process development.
 • Search new technologies, explore new raw materials, design experiment for laboratory scale, pilot plant scale and implementing in commercial scale.
 • Collaborate with factories on improving product quality, improving production process and troubleshooting of existing products.
 • Perform job-related duties as assigned

Work day: Mon-Sat (alternate) 08:00h-17:00h
Work place: Yamamori R&D Center in Thailand Science Park, Pathum Thani

Qualifications:

Qualifications:

 • New graduate only 
 • Bachelor degree or higher in Food Science, Food Technology, Bio Technology, Fermentation, Culinary, Agriculture or Chemical Engineering 
 • Good command of spoken and written English.
 • Computer literate in MS Office and others.

Benefit: Income Tax pay for, Provident Fund, Annual physical checkup, Group health Insurance, Bonus

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.yamamoritrading.com

QC Engineer

Post Date: 14 Jul 2020

Qualifications:
Female Bachelor of Degree or if have experience 1-2 is preferred) Good command in Thai / Engl...
Company info:
Haydale Technologies (Thailand) Co., Ltd is a subsidiary of Haydale Graphene Industries plc., UK., l...
Contact:
e-mail [email protected] attn: Nipaporn Chupan
Location:
Thailand Science Park
Website:
http://www.haydale.com/

Position: QC Engineer

Job Description:

Responsible for controlling and monitoring the quality of the nanomaterials and conductive inks according to maintain quality standards by approving incoming materials and finished products, record and analyze the quality results, and report to manager. Coordinate with production team to improve production quality.

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Inspect raw materials to ensure consistency and integrity.
 • Control and monitor the operation of the test equipment.
 • Establish quality standards and analysis report.
 • Execute quality standards, test methodology, quality plans, documents and reports.
 • Develop, apply and maintain quality standards for development and manufacturing products.
 • Record and analyze the quality results 
 • Review and summary complete quality’s overall results of products and report to related people. 
 • Cooperate with production team to improve production quality.
 • Liaise with warehouse staff and other internal teams to re-test products’ quality.
 • Register, manage and monitor non-conformance stock
 • Prepare and pack products that need to be shipped and liaison with forwarders or logistics companies for delivery.
 • Compiles and maintains records of quantity, type of material, equipment, merchandise, or supplies stocked in establishment.
 • Internal audit team leader and support quality management systems ISO9001:2015.
 • Operate safety system and environmental management Include hazardous waste handling and safety reports in the area.
 • Research assistance.
 • Other duties assign by superior.

Qualifications:

 • Female
 • Bachelor of Degree or if have experience 1-2 is preferred)
 • Good command in Thai / English language
 • Aggressive and Self-Motivated and able to work independently
 • Strong passion to develop career

Working hour

 • Full time (5 days)

Welfare

 • Social Security and Health Insurance plus Dental Fee
 • Annual Health Check-Up

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

http://www.haydale.com/

Production

Post Date: 14 Jul 2020

Qualifications:
Male Bachelor of Degree or if have experience 1-2 is preferred) Good command i...
Company info:
Haydale Technologies (Thailand) Co., Ltd is a subsidiary of Haydale Graphene Industries plc., UK., l...
Contact:
e-mail [email protected] attn: Nipaporn Chupan
Location:
Thailand Science Park
Website:
http://www.haydale.com/

Position: Production

Job Description:

Responsible for monitoring, controlling and improving the functionalized process of HT60 machine to reach goal and report to manager. Coordinate with quality control team to solve problems in production.

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Set up and run the HT60 for processing and servicing the needs.
 • Plan and operate production according to plan.
 • Cooperate with quality control team to improve production quality and solve problems in production.
 • Submit reports on performance and progress.
 • Report any machinery issues to management.
 • Control storing goods and raw materials in the factory or warehouse.
 • Clean and maintain work areas and HT60 machine.
 • Organize the repair and routine maintenance of production equipment.
 • Perform preventative maintenance on equipment on a regular basis.
 • Hazardous waste handling.
 • Other duties assign by superior.
 • Support QMR

Qualifications:

 • Male

 • Bachelor of Degree or if have experience 1-2 is preferred)

 • Good command in Thai / English language

 • Aggressive and Self-Motivated and able to work independently

 • Strong passion to develop career

Working hour

 • Full time (5 days)

Welfare

 • Social Security and Health Insurance plus Dental Fee
 • Annual Health Check-Up

 

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

http://www.haydale.com/

Supporting Staff

Post Date: 10 Jul 2020

Qualifications:
Fluent both in English and Japanese (N2 or N1 level) Communication skills, teamwork skills.&nbs...
Company info:
The e-ASIA Joint Research Program
Contact:
Tel: 061-421-0316 E-mail: [email protected], [email protected]
Location:
e-ASIA Secretariat office (Thailand Science Park)
Website:
https://www.the-easia.org/jrp/

Position: Supporting Staff

Job Description:

 • Employment Period: Until Mar 31, 2021(Possible to be extended)
 • Salary: 30,000 – 50,000 THB/Month (Negotiable Commute Expense )
 • Working Hours: 9:00 - 17:30 (Mon - Fri)
 • Place of work: e-ASIA Secretariat office (Thailand Science Park)
 • Secretariat job for e-ASIA Joint Research Program. Coordination work for funding agencies and researchers in the Program.

Qualifications:

 • Fluent both in English and Japanese (N2 or N1 level)
 • Communication skills, teamwork skills. 

Salary:

30,000 - 40,000 Baht

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.the-easia.org/jrp/

Research Assistance 2 positions

Post Date: 27 Apr 2020

Qualifications:
Bachelor degree in chemistry, biotechnology, biology, biochemistry, or any related filed in life ...
Company info:
Malee Applied Sciences Company Limited
Contact:
หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ส่ง Updated CV มาที่ E-mail : [email protected] Tel : 02 080 7899 ext 1148 or 085 661 6328
Location:
Malee Applied Sciences Company Limited Thailand Science Park 142, Innovation Cluster 2 Building, 8th Fl., Room INC2C 801-807, Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Website:
https://www.maleegroup.com/

Position: Research Assistance 2 positions

Job Description:

 • In charge for maintaining laborator facilities, materials and assets including but not limited to Controlling of chemicals inventory, glassware & apparatur inventory, laboratory equipment, and assets.
  - In charge of preventive maintenance (PM) and calibration of equipment (Cal) and instrument following the Yearly PM and Cal plan
  - In charge of safety activities, laboratory housekeeping, handling and disposal of chemicals and biological waste and safety issue reporting
  - Provides suggestions on laboratory activity process and system improvement.
 • Characterization setup and validation
  - Setting up new characterization procedures as assigned or requested either internal or external, making work instructions, making validation protocols, and perform method validations and completion of paper works
 • Characterization services
  - Provide services of either internal or external characterization as assigned or requets
 • Working as an analyst, performing analysis, and analytical report making
 • Involved in researh proets and company business activities
  - Involve in company's research projects activities and business activities as assigned or requested from each company's business unit
 • Pilot plant operation activities
  - In charge for activities of pi;ot plant operation and commercialization of research projects as assigned or requested

Qualifications:

 • Bachelor degree in chemistry, biotechnology, biology, biochemistry, or any related filed in life science.
 • Working experiences of 1-2 years as a QC staff or an analyst under ISO 17025 working environment in an industrial laboratory with analytical instruments working experiences is preferred.
 • Working experience of 1-2 years as a technical staff in researh unit of government institutes, universities, or private sector is preferred
 • New graduates are also welcome.
 • Be a self-motivate person, self-discipline, eager to learn, positive thinking, a good team player with can do attitude, target oriented, multitasking, and has a service mind.
 • Be able to communicate in English; with fair speaking, listening, and writing skills, and has fair skills using Microsoft office applications.
 • Be able to work overtime as per company’s assignments.

Benefits

 • Five-day work week
 • Group Accident Insurance
 • Medical Expense Reimbursement
 • Annual Leave
 • Life Insurance
 • Social Security

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.maleegroup.com/

Researcher 2 positions

Post Date: 27 Apr 2020

Qualifications:
Bachelor or/and Master’s degree in organic chemistry, phytochemistry, natural product chemi...
Company info:
Malee Applied Sciences Company Limited
Contact:
หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ส่ง Updated CV มาที่ E-mail : [email protected] Tel : 02 080 7899 ext 1148 or 085 661 6328
Location:
Malee Applied Sciences Company Limited Thailand Science Park 142, Innovation Cluster 2 Building, 8th Fl., Room INC2C 801-807, Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Website:
https://www.maleegroup.com/

Position: Researcher 2 positions

Job Description:

 • Responsible for conducting applied research and some fundamental research with an objective on developing innovative products and/or process in a wide range of applications including functional foods and beverages, nutraceuticals, supplements and personal care products.
 • Working as a team in a cross-disciplinary research group is required (such as Related research clusters, Marketing team, Production team)
 • Prepare all documents related to experiments (such as technical reports, experimental procedure, record form and SOPs)
 • Creation and technology monitoring of IP in related fields.
 • Technological awareness: Keep abreast of both available and emerging technology; understand applicability and limitations of technology; actively seek to apply technology to appropriate tasks; show willingness to learn new technology.
 • Publishing results of the research in patents and international journals.

Qualifications:

 • Bachelor or/and Master’s degree in organic chemistry, phytochemistry, natural product chemistry, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, pharmaceutics.
 • Experience in fabrication and characterization of bioactive compounds loaded nanoparticles and/or drug delivery is a must
 • Knowledge in chemical and bioactivity analysis and characterization is necessary.
 • Have very good communication, strong interpersonal and team working skills with proven ability to work in cross-functional team.
 • Proactive, energetic and passion to work for success.
 • Able to travel and take care of virtual abroad meeting about 10-35% of working time (both oversea countries and local for responsible projects, training and business trip).
 • 0-3 years of experience in related field in Research & Development.
 • New graduates are also welcome.

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.maleegroup.com/

Quality Assurance & Regulatory Compliance

Post Date: 16 Jan 2020

Qualifications:
Bachelor of Science Degree - Chemistry/Food Science or related field.
Company info:
บริษัท ฟาร์มามาร์ค นิวทริชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เป็นบริ...
Contact:
+66 81 847 1989
Location:
Thailand Science Park, 130 Paholyothin Road, Khlong Luang
Website:
https://www.pharmamark.com.au/

Position: Quality Assurance & Regulatory Compliance

Job Description:

 • Assist Global QA manager to Implement and manage Pharmamark's food safty, quality and regulatory requirements both internally for PMN and third Party Manufacturers "TPM"
 • Assist Global QA manager to develop and maintain quality programs and assure all plant production areas and products meet all food safty, legal, regulatory, quality requirements and customer standards.
 • Maintaining the Raw Materials, processes, product traceability records for PMN and maintaining other Quality Food Safty (QFS) related documentation are current up to date.
 • Manage approved suppliers, approved raw materials & packaging materials to ensure documentation and quality specifications and standards are uo to date and saved in the controlled documents.
 • Assure raw materails and TPM products in Thailand comply with specification set by both PMN and regulatory authoritles.
 • Set up product recall and assist with QFS procedures for PMN.
 • Co-ordinate and support with on-site audits conducted by external providers; third party, suppliers and customer audits
 • Evaluate audit findings (external, customer, TPM, and internal audits) and implement appropriate corrective actions.
 • Works closely with Global QA Manager to Identify Continual Improvements, clearly defining the critical issues and approach to be used in resolveing food safty and quality issues.

Qualifications:

Bachelor of Science Degree - Chemistry/Food Science or related field.

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.pharmamark.com.au/

Quality Control Chemist

Post Date: 16 Jan 2020

Qualifications:
Bachelor of Science Degree - Chemistry/Food Science od related field
Company info:
บริษัท ฟาร์มามาร์ค นิวทริชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เป็นบริ...
Contact:
+66 81 847 1989
Location:
Thailand Science Park, 130 Paholyothin Road, Khlong Luang
Website:
https://www.pharmamark.com.au/

Position: Quality Control Chemist

Job Description:

 • Conduct routine tests of Raw Materials's and Finished Goods of powders and oils to ensure they meet specifications and meet scheduled requirements.
 • Co-ordinate samples to be sent out to external labaratories local and overseas
 • Preparation of Certificates of Analysis
 • Preparation of testing solutions and reagents
 • Conduct and document calibrations of laboratory instruments
 • Purchasing and stock maintenance of laboratory chemicals and consumables
 • Assist in other non routine testing e.g complaint investigations
 • Contribute in the continuous improvement of the labaratory's functions which include updating test methods, updating documentations, and training
 • Compliance to the PMN labaratory & site's OHS policies and procedures
 • Prepare the monthly expenditures and CapEx (If any)

Qualifications:

Bachelor of Science Degree - Chemistry/Food Science od related field

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.pharmamark.com.au/

Job and internship opportunities at the World Business Angels Investment Forum

Post Date: 23 Apr 2020

Qualifications:
We are looking for new collaborators who will contribute to the success of our mission:  &bull...
Company info:
The World Business Angels Investment Forum (WBAF)
Contact:
https://wbaforum.org/Jobs/1 +90-542-809-2688
Location:
The World Business Angels Investment Forum (WBAF)
Website:
https://wbaforum.org/Jobs/1

Position: Job and internship opportunities at the World Business Angels Investment Forum

Job Description:

Qualifications:

We are looking for new collaborators who will contribute to the success of our mission: 
• Content Development Executive
• Global Partnerships Executive
• Content Development Interns  
• Global Partnerships Interns
• Train-the-Trainer Coach
We would be grateful if you could share the following application link with your network or with specific individuals you think may be qualified and interested. For more information about each role, its responsibilities, and the requirements, please click here: https://wbaforum.org/Jobs/1

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://wbaforum.org/Jobs/1

Chemist

Post Date: 23 Apr 2020

Qualifications:
Recognized Science Degree (Bachelor or Master, Major in Chemistry or related field); Welcome ne...
Company info:
MacDermid (Thailand) Limited.
Contact:
Phone: (+66)98-823-6469 Surasak Nuttapoonwut Email: [email protected] www.Macdermid.com/industrial, www.Zinklad.com
Location:
MacDermid (Thailand) Limited. 141 Innovation Cluster 2 Building, Tower D,Thailand Science Park, 6th Floor, Room No. INC2D-604-605, INC2D-621-622, Moo 9,Phahonyothin Road, Khlong Nueng Sub-district, Khlong Luang District, Pathumthani 12120 Century Industrial Park, 450 Sukhumvit Road, Hueypong, Amphur Muang, Rayong 21150
Website:
https://www.Macdermid.com/industrial

Position: Chemist

Job Description:

 • Analyze/characterize sample in Laboratory.
 • Organize and maintain accurate records of own work including Laboratory Notebooks;
 • Prepare and contribute to written reports based on own work or in cooperation with colleagues;
 • Maintain clean and tidy work areas and equipment;
 • Carry out other work as assigned by supervisor or Manager

Attributes:

 • Strong commitment to safe laboratory operation, practices and procedures.
 • Strong attention to detail and the quality of own work output;
 • Good communication, problem solving and report writing skills.
 • Able to work flexibly and effectively under pressure;
 • Able to develop and maintain effective working relationships

Qualifications:

 • Recognized Science Degree (Bachelor or Master, Major in Chemistry or related field);
 • Welcome new graduated
 • Good command of English
 • Proficient in MS Office applications

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://www.Macdermid.com/industrial