ไบโอเทคโนโลยี บีโอไอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ต่อยอดงานวิจัยจับต้องได้

ไบโอเทคโนโลยี บีโอไอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ต่อยอดงานวิจัยจับต้องได้
ไบโอเทคโนโลยี บีโอไอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ต่อยอดงานวิจัยจับต้องได้
จากอาหารที่เรากิน ยาที่คุณใช้ ไปจนถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
“ไบโอเทคโนโลยี” คือ หัวใจของนวัตกรรมที่กำลังขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ทำความรู้จัก Biotechnology
ไบโอเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้และเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการทางชีววิทยาเพื่อผลิตสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
บีโอไอพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมการลงทุนในหลากหลายประเภทกิจการ เพื่อตอบโจทย์การก้าวขึ้นเป็นฮับของอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีของภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น
  • การผลิตพลาสติกชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)
  • การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ (Biochemicals)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
  • การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Development)
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-10 ปี แตกต่างกันตามประเภทกิจการ
  2. ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร
  3. ยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อวิจัย
  4. ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก
  5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี
ศึกษาประเภทกิจการเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2566
ที่มา: Facebook BOI News