โครงการเร่งการเติบโตสตาร์ทอัพด้วย Startup Voucher

วิธีการคัดเลือก

          การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่  Startup Voucher มีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คัดกรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครที่ลงทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
  2. สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)  มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย

  1. ลักษณะธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ
  2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกสู่ตลาด มีศักยภาพในการเติบโต
  3. แผนการตลาด ประมาณการค่าใช้จ่าย และแผนรายได้ มีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  4. ความพร้อมของบุคลากรที่จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

การแจ้งผลการคัดเลือก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมล์ / เว็บไซต์

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้สาหกิจนวัตกรรมในการต่อยอด
  2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพันธมิตรเพื่อการดำเนินงานและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาความคิดและการต่อยอดนวัตกรรมและอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
  4. เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
 

การขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนย้อนหลังของโครงการ แบบ reimburse

          การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) โดยจะแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 จะจ่ายเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ แต่ไม่เกิน 300,000 บาท เมือ่ได้ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงแล้วร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการแต่เมื่อรวมเงินสนับสนุนทั้งสองงวดแล้วต้องไม่เกินวงเงินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการหรือไม่เกิน 800,000 บาท 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

แบบฟอร์มแผนกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย