Science as a Service

บริษัท : ศูนย์ความเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สำหรับ GMP Pilot Plant)

เว็บไซต์ : http://www.tcels.or.th

ประเทศ: ไทย

สถานที่ทดลองและให้บริการทดลอง การผลิตสำหรับยาชีววัตถุประเภท Cell encapsulation เพื่อใช้สำหรับการทดสอบในระดับคลินิก และผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีเซลล์บำบัดและยีนบำบัด