Science as a Service

บริษัท : บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

เว็บไซต์ : http://bsc-lab.com

ประเทศ: ไทย

ศูนย์วิจัยพัฒนาของเครือเบทาโกร และ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และเป็นห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการทดสอบอาหารสัตว ์การเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ การวินิจฉัยโรคสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค