Science as a Service

บริษัท : บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.zoetis.co.th

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ศูนย์บริการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน ตรวจวิเคราะห์ทางแบคทีเรีย การทดสอบคุณภาพยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในสายธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์