Medical Device & Pharmaceutical

บริษัท : มูลนิธิคอนเซ็พท์เพื่อการวางแผนครอบครัว

เว็บไซต์ : https://www.conceptfoundation.org

ประเทศ: ไทย

เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร นำงานวิจัยด้านเภสัชมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนครอบครัวสำหรับประเทศกำลังพัฒนา