Foods & Agriculture

บริษัท : บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.smscor.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้งศูนย์ SMS Creative X สำหรับเพื่อวิจัยและพัฒนา Application ของแป้งดัดแปรเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การทดสอบทางประสาทสัมผัส และเพื่อประสานงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์แห่งชาติ หน่วยงานวิจัย และประชาคม อวท. และจัดแสดงผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งดัดแปร