Foods & Agriculture

บริษัท : บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานประสานงานสำหรับงานด้านเกษตรอาหาร นวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ สารเสริมสำหรับสัตว์ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาด