Foods & Agriculture

บริษัท : บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.osotspa.com

ประเทศ: ไทย

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา OSOTSPA INNOVATION CENTER มุ่งเน้นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตุดิบที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบการพัฒนาเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร รับจ้างวิจัยและพัฒนาและการรับประกันคุณภาพ