Foods & Agriculture

บริษัท : บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์อาหาร