Medical Device & Pharmaceutical

บริษัท : บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด

ประเทศ: ไทย

เพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเวชภัณฑ์