Medical Device & Pharmaceutical

บริษัท : ศูนย์ความเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สำหรับศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง)

เว็บไซต์ : http://www.adtec.or.th

ประเทศ: ไทย

วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูงรวมถึงด้านวัสดุเกี่ยวกับการทันตกรรม