All Seminar & Event

ขอเชิญฟัง การเสวนาทางออนไลน์ (Zoom) เรื่อง “จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่”
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.15 น.
จัดโดย กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
การเสวนาครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับงานบริการและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐสนับสนุนแก่ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในธุรกิจ SMEs
โดยมี คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวเปิด
วิทยากรช่วงการเสวนาออนไลน์:
 • ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Topic: “SMEs แห่งอนาคต”
 • ดร. สมชาย เรืองเพิ่มพูล ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Topic: “นวัตกรรม…ทำไม่ยาก”
ดำเนินรายการ โดย
 • ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
“การสัมมนาทางออนไลน์นี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทย และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”
นักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าฟังการสัมมนาทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ โดยสแกน QR Code หรือ ที่ลิงค์ : https://forms.gle/na7VHf3AsvkGR4Bs6
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
คุณภัค วีระเสถียร โทร 02-553-8111 ต่อ 6161 (ในเวลาราชการ)
หรือ Email: [email protected]
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม