All Seminar & Event

ต่อกล้าอาชีวะ ชวน “คนพันธุ์R” ฟอร์มทีมพร้อมจับมือเกษตรกรในชุมชนมาลุยโครงการนี้ด้วยกัน!!!
เปิดรับสมัครโครงงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะมาช่วยค้นหาวิธี แนวทาง จัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ในการเพิ่มผลิตผล ลดต้นทุน ลดระยะเวลา ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ให้ดียิ่งขึ้น
ชิงทุนในการพัฒนาผลงานมูลค่า 40,000 บาท และรับการอบรมภายในโครงการฯ ฟรี! พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยพี่เลี้ยง และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงานให้สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2564
สมัคร Online พร้อมส่ง “ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงาน” ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
  2. เป็นคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา ที่สังกัดอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
  3. มีความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลงานหรือ เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรต่างๆ สำหรับแก้ปัญหา หรือช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
  4. มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการของโครงการฯ ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ
ดูรายละเอียดโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ”
คลิกเลย >>> https://www.nectec.or.th/inno-hrd/
หรือสอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล [email protected]
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม