All Seminar & Event

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd.
ขอเชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ Smart Choice for the Elderly Food
ร่วมรับฟังการ Sharing จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อม workshop
  • ความท้าทายของอาหารสำหรับตลาดผู้สูงวัย (Food Challenge for the Elderly Market)
    โดย คุณลัดดาวัลย์ แสนดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SMS Corporation Co.,Ltd.
  • นวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย (The Innovation for Elderly Food & Drink)
    โดย รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
    ดร.บูรฉัตร ศรีทองแท้ ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการอาหาร SMS Corporation Co.,Ltd.
Workshop : อาหารผู้สูงวัย ถูกใจ ทำได้เอง
สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
Email : [email protected]
Line ID : maiys19


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม