All Seminar & Event

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ขอเชิญผู้แทนบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight for BCG: Food & Agriculture ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ BCG”
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30 - 17.00 น.

รูปแบบ Online ผ่าน Webex Meeting และการทำกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
(รับจำนวนจำกัดและขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
ผู้ที่สนใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลา สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/pR9YbWPzqKhJk42K7
และจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 12 ต.ค. 64
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม