All News & Activities

29 มิถุนายน 2560

ขอเชิญร่วมสัมมนา

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา

         

          สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

          ปัจจุบันกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมี และพลังงานสูง ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จึงได้มีการประยุกต์ใช้ “เทคโนโลยีเอนไซม์” ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดการใช้สารเคมี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการผลิตเส้นใย ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการตกแต่งสำเร็จในผ้าผืน สวทช. ได้ทำการบูรณาการองค์ความรู้ในสหสาขาวิชาต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา ซึ่งเป็นเอนไซม์อัจฉริยะที่สามารถใช้เพื่อทดแทนสารเคมีในกระบวนการกำจัดแป้งพร้อมทั้งสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ทำให้ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลา พลังงาน แรงงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมในการผลิตลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เอนอีซนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆ และยังช่วยให้ผู้ประกอบการสิ่งทอสามารถเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ดังกล่าวในอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยปฏิวัติกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

มาแล้วได้อะไร..?
   1. โอกาสในการรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีเอนไซม์ตั้งแต่ระดับงานวิจัยจนถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   2. โอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   3. ประโยชน์ของเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   4. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่
         • ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตกว่า 50%
         • ประหยัดพลังงาน
         • ลดการใช้สารเคมี
         • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   5. โอกาสในการพบปะกับผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จทางด้านการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวน      การผลิตสิ่งทอ อาทิ ทีมนักวิจัยผู้คิดค้นเอนไซม์ ทีมผู้ผลิตเอนไซม์ และผู้ประกอบการสิ่งทอที่ได้ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตผ้าผืน
   6. ผู้สัมมนาจะได้ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์ เอนอีซ” และชุดทดสอบ “เอนอีซ” ไปทดลองใช้ในกระบวนการผลิตของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รูปแบบการสัมมนา
   1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
   2. การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาเอนไซม์สัญชาติไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอจากหิ้งสู่ห้าง”
   3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
      สิ่งทอ และร่วมทดลองทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์ในกระบวนการผลิตทางสิ่งทอ

 ***** พิเศษ !! ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก และกด Like กด Share https://www.facebook.com/enzeasetextile จะได้รับ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์เอนอีซ” ฟรี *****

หากสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครได้ด้วยตนเองผ่าน ระบบ Online: http://www.nstdaacademy.com/enz
2. Fax ใบสมัครมาได้ที่ 0 2644 8110
3. e-mail ใบสมัครมาที่