All News & Activities

23 เมษายน 2563

มาตรการการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจใน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(อวท.) สวทช.จึงมีมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ตั้งใน อวท.  ดังนี้

 

มาตรการการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจใน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19