All News & Activities

23 มีนาคม 2563

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเข้าสู่ระยะที่ 2 และพบผู้ติดเชื้อ
ยืนยันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประทศไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตการป้องกันและรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรการ

 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ฉบับที่ 1
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ฉบับที่ 2
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ฉบับที่ 3
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันและรองรับการระบาด COVID 19 ฉบับที่ 4
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มาตรการป้องกันและรองรับการระบาด COVID 19 ฉบับที่ 5