Position: เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา

Job Description:

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
 • ประสานงาน และติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. คู่ค้า หน่วยงานฝ่ายผลิต หน่วยงาน ควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
 • จัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
 • วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และรายงานผล
 • จัดเก็บเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริมให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
 • ดูแลเกี่ยวกับเอกสารสินค้า และงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 – 30 ปี ประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร เครื่องสำอาง  0-2 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆ ระดับ
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการจัดการ การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัยสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลัก มีทัศนะคติต่อการทำงานดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเริ่มงานทันที

สวัสดิการ

 • เงินโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ )
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (ทำงาน 2 เสาร์) (8:00-17:00)

หากสนใจติดต่อส่งประวัติและผลงานมาได้ที่
Line: @smartinnovative
เบอร์โทรศัพท์: 089-884-6756
Email: [email protected]

Salary:

Negotiation

Education:

Bachelor Degree

Website:

https://smartinnovatives.com