Auto Parts Innovation Cluster

     คลัสเตอร์นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto Parts Innovation Cluster - APIC) เป็นการรวมกลุ่มของหน่วยงาน ผู้มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  เพิ่มขีดความสามารถ  และยกระดับศักยภาพในกระบวนการผลิตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

 
 
 
      

Auto Parts R&D Facilities   Read More

 
 
 
 
      

Auto Parts Firm   Read More

 
 
 
 
      

Auto Parts Network   Read More

 
 
 
 
      

Services & Supports   Read More

 

Auto Parts R&D Facilities

MTEC

NECTEC

PTEC
          ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟฟ้า ตามมาตรฐานกำหนด โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ด้วยการทดสอบแบบมืออาชีพ บริการที่ปรึกษา ตรวจโรงงาน ขอการรับรองตามมาตรฐานสากล บริการสอบเทียบเครื่องมือทางด้าน RF Microwave และเครื่อง มือที่ใช้ในการทดสอบ EMC ปัจจุบันได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ ISO/IECL 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม

DECC
          บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน Computer Aid Engineering (CAE) ในการวิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรม จัด ฝึกอบรมด้าน CAE

TUV SUD 
          ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรอง ด้านเคมีและวัสดุ เสียง ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Standard) การติดไฟ อาหาร ก่อสร้าง ยานยนต์ โทรคมนาคม เป็นต้น

Auto Parts Testing Directory 
          Directory of Thailand Auto Parts Testing and Testing Equipment Services is the definitive guide to auto parts testing services in Thailand.

Thailand Automotive Institute 
          ให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านข้อมูล การตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมการพัฒนาและ รับรองทักษะฝีมือการทำงานและ อื่นๆ

บริการวิเคราะห์ทดสอบ MTEC 
          บริการวิเคราะห์ทดสอบ สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยมากกว่า 20 เทคนิค พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และวิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยลูกค้าสามารถนำผลการวิเคราะห์ทดสอบไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้แก้ไขปัญหาข้อ บกพร่องของผลิตภัณฑ์ และปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตต่อไปได้

Electrical and Electronic Institute 
          ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และบริการตรวจคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม

Thai-German Institute 
          ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม ฝึกอบรมด้านเทคนิค ฝึกอบรมด้านการจัดการ

Auto Parts Firm

KEIHIN
          ออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบวัสดุภายในประเทศเพื่อใช้ทดแทนวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ KEIHIN ในประเทศไทย

SUMITOMO
          วิจัยและพัฒนาวัสดุที่เป็นยางธรรมชาติ เพื่ออุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์

AAPICO
          การวิจัยและพัฒนา Intelligent Transportation System

Mould Mate
          การวิจัยและพัฒนาล้อยางตีนตะขาบ และล้อยางตันสำหรับระบบ Logistics

TAISEI
         การวิจัยและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องกลที่ใช้ Fine Metal Component