TSP Team

Management Team

 

นางสุวิภา วรรณสาธพ
ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
นางสาวอุษารัตน์ บุนนาค
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคีย์แอคเคานต์
นางพัชรี กุลปวีณ 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารธุรกิจ
 ดร. เอกอนงค์ แปลกสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสงานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
ดร.เอมอร อิ่มเจริญ
ผู้จัดการงานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
นายอำนาจ  เงินพลับพลา
ผู้จัดการงานพัฒนาพื้นที่
นางสาวปิยวดี ลิมพิพรรธ
รักษาการผู้จัดการ งานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 

TSP Team

 

ฝ่ายบริหารคีย์แอคเคานต์

Email:

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
Email:
ฝ่ายบริหารอาคาร

Email:

ฝ่ายบริหารธุรกิจ

Email:

งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

Email:

Signin