TSP Team

Management Team

 

นางสุวิภา วรรณสาธพ
ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
นางสาว ชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์
นายฉัตรชัย รัตนลาภ 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารธุรกิจ
นายอำนาจ  เงินพลับพลา
ผู้จัดการงานพัฒนาพื้นที่
นางสาวปิยวดี ลิมพิพรรธ
ผู้จัดการ งานบริหารความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

 

TSP Team

 

ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์

Email: 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
Email:
ฝ่ายบริหารอาคาร

Email:

ฝ่ายบริหารธุรกิจ

Email:

งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

Email: