********** ขออภัยหากอีเมลล์นี้รบกวนท่าน **********

ยินดีต้อนรับสู่ SHE KNOWLEDGEShare @ TSP - Issue # 21 |  February 2012 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย

SHE KNOWLEDGEShare @ TSP
Issue No. 21  |  February 2012
เก็บสารเคมีอย่างไรจึง จะปลอดภัย  |  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ   กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อุบัติภัยในห้องปฏิบัติการสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งความรู้ความเข้าใจและความระมัดระวังของผู้ปฏิบัติงานและการจัดการกับอุปกรณ์ เครื่องมือวัสดุสารเคมีอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ  "การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างไรจึงจะปลอดภัย" มีทั้งตัวอย่างการเก็บสารเคมีที่ไม่ดีที่ ไม่ควรปฏิบัติ และคำแนะนำวิธีการจัดเก็บสารเคมีที่ดี โดยคำนึงถึงลักษณะความอันตรายของสารเคมีแต่ละประเภท

[ เก็บสารเคมีอย่างไรจึงจะปลอดภัย  |  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ]

 

 มาตรฐาน การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ของห้องปฏิบัติการ (ตัวอย่าง)  |  ส่วน ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ

5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดความเป็น ระเบียบ ความสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน โดยการจัดการสถานที่ำทำงานและสภาพแวดล้อม ให้เป็นระเบียบ สะอาด  ซึ่งสามารถนำมาในการปรับ ปรุงการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ห้องปฏิบัติการและสถานที่ในการปฏิบัติงานได้เป็น อย่างดี  

มาตรฐาน การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ของห้องปฏิบัติการ | ส่วนห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ]

 

เทคนิค การปฏิบัติงานกับสารรังสีในห้องปฏิบัติการ  |  สำนัก งานปรมาณูเพื่อ สันติ

การ ปฏิบัติเกี่ยวกับรังสี จะต้องมีการเตรียมการที่ดีมีความพร้อมในด้านสถานที่ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ/อุปกรณ์เหมาะสม บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการใช้ประโยชน์จากรังสีตามลักษณะของงานนั้น และการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย จากรังสีที่เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการแนวปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน   ห้องปฏิบัติการทางรังสีที่ำได้รับอนุญาตใน การใช้วัสดุกัมมันตรังสีจากสำนัก งานปรมาณูเพื่อสันติจึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการลดและ ป้องกันการได้รับอันตรายจากรังสี 

[เทคนิค การปฏิบัติงานกับสารรังสีในห้องปฏิบัติ การ  |  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]

 

ท่าน สามารถ Download ฉบับย้อนหลัง หรือสาระ ความรู้ด้่านความปลอดภัยฯ เพิ่มเติม ได้ที่ีี่ TSP SHE Program
งานบริหารความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โทร. 02 564 7200 ต่อ 5354, 5353, 5335